Barnekonvensjonen og samisk kultur, en rettssosiologisk studie (avsluttet)

Prosjektets fokus er å utforske hva norske barn og unge generelt lærer om samisk kultur og historie, og om Norge oppfyller sine forpliktelser i henhold til barnekonvensjonen.

Om prosjektet

Prosjektet tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og ser dette i forhold til det samiske samfunn og den samiske kultur. Et viktig fokus for prosjektet er artikkel 29 som handler om formålet med utdanning. I denne sammenheng er et hovedspørsmål hva barn generelt lærer om samisk kultur og historie.

Barnekonvensjonen er den eneste av FNs kjernekonvensjoner som nevner urfolk. Konvensjonen er inkorporert i menneskerettighetsloven, noe som gir den forrang framfor annen norsk lovgivning.

Doktorgradsprosjektet handler om barnekonvensjonen i forhold til det samiske med spesiell vekt på formålet med utdanning (artikkel 29). Det er et rettsosiologisk
prosjekt som søker å klargjøre om Norge oppfyller sine forpliktelser i forhold til konvensjonen.

Gjennom intervjuer og spørreundersøkelser blant lærere og elever i norske skoler søker prosjektet å finne ut hva barn og unge generelt lærer om det samiske i skolen. 

Mål

Hovedmål

Bidra til økt kunnskap om barnekonvensjonens bestemmelser i forhold til det samiske. Sette fokus på behovet for rettsosiologiske metoder innen menneskerettsforskningen for å analysere om konvensjonenes tilsiktede virkning fungerer i praksis.

Delmål

Studiet vil vise:

  • Hvordan barnekonvensjonen skal tolkes i forhold til det samiske
  • Hvordan konvensjonens relevante bestemmelser i forhold til det samiske er synliggjort i det norske lovverket
  • Hvordan artikkel 29, om formålet med utdanning, er gjennomført i praksis i grunnskolene
  • Hvordan barnekonvensjonens tilsiktede virkning med hensyn til artikkel 29 fungerer i praksis

Resultater

Det er gjennomført spørreundersøkelser for lærere og elever i niendeklasse på i alt 14 skoler fordelt på 7 forskjellige kommuner. I tillegg er det gjennomført intervjuer av et utvalg elever og lærere i tillegg til intervjuer med samiskelever og samisklærere. Alt materialet er ennå ikke samlet inn og analysen er heller ikke gjennomført.

Bakgrunn

Prosjektperiode 2008-2011

Rettsosiologisk studie ved Det juridiske fakultet.
Prosjektet gjør bruk av juridisk metode og sosiologiske forskningsmetoder.

Finansiering

Norges forskningsråd

Publisert 2. nov. 2009 10:08 - Sist endret 19. juli 2012 11:12