Kristian Andenæs

English version of this page
Mobiltelefon +47 93 09 95 05
Rom 656
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Kristian Andenæs er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1974. Han ble dr. philos. på avhandlingen Sosialomsorg i gode og onde dager (TANO 1992) i 1993. Etter eksamen var Andenæs utredningskonsulent i Sosialdepartementet og dommerfullmektig i Lyngen før han ble amanuensis i Sosialpolitikkgruppa, Institutt for samfunnsvitenskap på Universitetet i Tromsø i 1978. Fra 1984 har han vært ansatt på Institutt for rettssosiologi, fra 2000 Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Han har vært professor siden 1997 og var instituttleder 2008-2013. Fra 1989-2009 var han også prosjektleder for Juss-Buss.

Faglige kompetanseområder

Andenæs var faglærer i rettssosiologi og hadde også i mange år fagansvar for utlendingsrett. Han har veiledet studenter og doktorander i rettssosiologi, sosialrett og utlendingsrett.

Rettssosiologi, rettshjelp, rettspolitikk, den juridiske profesjon, domstoler, minoriteters rettsstilling, sosialhjelp og sosialpolitikk, med myndigheters behandling av svake grupper som gjennomgående tema. Han er medlem av forskergruppene ”Velferd, rettigheter og diskriminering”.

Andenæs ledet forskningsprosjektet om rettslig styring og rettsliggjøring, finansiert av NFR, som gjennomførte flere delprosjekter om velferdslovgivning (Knut Papendorf), kontrollkulturer (Lill Scherdin), oppsøkende rettshjelp (Camilla Lied) og billighetserstatninger (Karen-Sofie Pettersen).

De senere år har Andenæs vært involvert i prosjektet Lex-El (Legal Standards and Professional Judgement in Professional Leadership) i samarbeid med UV-fakultetet, under ledelse av professor Jorunn Møller. Prosjektet var finansiert av NFR og  resulterte blant annet i Retten i skolen.

Verv

Andenæs er redaksjonsmedlem i tidsskriftet Retfærd og medlem av redaksjonsrådet i tidsskriftet Kritisk Juss. Han er styremedlem i Gadejuristen i København og styreleder for Gatejuristen i Tromsø. Han er også medlem av Rettshjelpslovutvalget som skal utarbeide utkast til ny rettshjelplov.

Lenker

JussBuss
Gatejuristen i Norge
Gadejuristen i Danmark

Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, Flyktninger, Minoriteter, Rettsliggjøring, Velferdsrett

Publikasjoner

 • Andenæs, Kristian (2017). Legal Aid for Disadvantaged Groups., In Knut-Erich Papendorf & Ida Nafstad (ed.),  Restorative Process from Oslo til Havana and Back. Discussions on Implementing and Strengthening Restorative Justice Processes in Cuba and Norway..  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-876-0.  kapittel.  s 187 - 202
 • Andenæs, Kristian (2016). Metode for tilsyn - en juridisk og rettssosiologisk vurdering av hjelpemidlene for gjennomføring av tilsyn i skolen, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 6.  s 123 - 137
 • Papendorf, Knut-Erich & Andenæs, Kristian (2016). Rettens begrensninger - Eksempelet klage mot forvaltningen, I: Karl Dahlstrand (red.),  Festskrift till Karsten Åström.  Juristförlaget i Lund.  ISBN 9789154405695.  1.  s 11 - 32
 • Andenæs, Kristian (2013). Nils Kristian Sundbys rolle i kritisk juss-bevegelsen. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  39(2), s 68- 82
 • Andenæs, Kristian (2012). Dødsstraff i Norge, I:  Kriminologiske byvandringer.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  kapittel.  s 17 - 20
 • Andenæs, Kristian; Machura, Stefan & Papendorf, Knut-Erich (2011). Introduction, In Knut-Erich Papendorf; Stefan Machura & Kristian Andenæs (ed.),  Understanding Law in Society. Developments in Socio-legal Studies. (Society and Law. Volume 7).  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90072-2.  forord.  s 5 - 20
 • Andenæs, Kristian (2009). Straffbar hjelp i ny utlendingslov. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (10), s 577- 578
 • Andenæs, Kristian & Bayegan, Charlotte (2009). Helsehjelp for personer uten lovlig opphold. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590.  (5), s 55- 57
 • Andenæs, Kristian (2006). Om maktens rettsliggjøring og rettsliggjøringens maktpotensial. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (4), s 587- 600
 • Andenæs, Kristian (2002). Innvandringskontroll gjennom visumpolitikk. Mennesker og Rettigheter.  ISSN 0800-0735.  s 80- 88 Vis sammendrag
 • Andenæs, Kristian (2001). Språk og rett - om utlendingers og språklige minoriteters møte med rettsvesenet, I:  Tvers igjennom lov til seier.  Pax forlag, Oslo.  ISBN 82-530-2321-9.  s 20 - 41 Vis sammendrag
 • Andenæs, Kristian (2000). Lovens Liv, I: Carsten Henrichsen; Anette Storgaard & Jens Vedstad-Hansen (red.),  Lovens Liv.  Jurist- og Økonomforbundets forlag, København.  ISBN 87-574-0343-0.  s 139 - 148
 • Andenæs, Kristian; Gotaas, Nora; Nilsen, Anne Birgitta & Papendorf, Knut (2000). Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendinger og språklige minoriteters møte med politi og domstoler, I: Kristian Andenæs (red.),  Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendinger og språklige minoriteters møte med politi og domstoler.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-050-1.  8-10.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dullum, Jane Vibeke; Andenæs, Kristian & Renland, Astrid (red.) (2020). En fengslende historie. Festskrift til KROM - Norsk forening for kriminalreform 50 år. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4222-0.  368 s.
 • Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (red.) (2016). Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  328 s.
 • Andenæs, Kristian; Eikvam, Turid & Ystehede, Per Jørgen (2012). Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  194 s.
 • Papendorf, Knut-Erich; Machura, Stefan & Andenæs, Kristian (ed.) (2011). Understanding Law in Society. Developments in Socio-legal Studies. (Society and Law. Volume 7). LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90072-2.  283 s.
 • Sand, Inger Johanne; Hellum, Anne & Andenæs, Kristian (2005). Rettsliggjøring, kvinner, makt og politikk. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  ISBN 82-7100-143-4.  76 s.
 • Andenæs, Kristian (2003). Juss for sykepleiere. Innføring i helserett. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00402-4.  252 s.
 • Andenæs, Kristian; Molven, Olav; Rasmussen, Ørnulf; Sandberg, Kirsten & Warberg, Lasse (2003). Sosialrett. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00387-7.  470 s. Vis sammendrag
 • Andenæs, Kristian & Papendorf, Knut-Erich (2003). Fortsatt uferdig. Festskrift til Thomas Mathiesen. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2523-8.  259 s.
 • Andenæs, Kristian; Papendorf, Knut-Erich; Gotaas, Nora & Grøvdal, Yngvild (2003). SMED underveis En prosessevaluering av Senter mot etnisk diskriminering. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  ISBN 82-90783-29-9.  234 s.
 • Andenæs, Kristian; Bernt, Jan Fridthjof; Falkanger, Thor; Gjønnes, Arnhild Dordi; Matningsdal, Magnus & Aarbakke, Magnus (2002). Jusleksikon. Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1338-6.  338 s. Vis sammendrag
 • Andenæs, Kristian (2002). Sosialtjenesteloven. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30737-7.  106 s. Vis sammendrag
 • Andenæs, Kristian & Olsen, Leif Oscar (red.) (1996). Sosialrett. Universitetsforlaget.  ISBN 82-518-3414-7.  670 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Engebrigtsen, Ada; stapor, Monika & Andenæs, Kristian (2017). Small places large questions. Polish workers on short-term contracts and in low-paying jobs in Sør-Trøndelag, Norway: A study of the unmet need for legal aid. NOVA Notat. 2.
 • Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (2016). Bokas tema, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Innledning.  s 15 - 23
 • Andenæs, Kristian; Eikvam, Turid & Ystehede, Per Jørgen (2012). Forord. Presentasjon av innledere. Introduksjon av artiklene, I:  Kriminologiske byvandringer.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  Forord.  s 7 - 16
 • Ellingsen, Dag; Viblemo, Tor Egil; Ellingsen, Fredrik & Andenæs, Kristian (2012). Evaluering av advokatordningen for asylsøkere.
 • Brekke, Jan-Paul; Aarset, Monica Five; Lidén, Hilde & Andenæs, Kristian (2010). Innvandring og flukt til Norge : En kunnskapsgjennomgang 1990-2009. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2010:002. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Andenæs, Kristian (2009). Kriminologi og kriminalpolitikk sett utenfra. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Andenæs, Kristian (2009). Ofrene står sentralt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Andenæs, Kristian (2009). Sikkerhet. Samfunnsviteren.  ISSN 0805-7206.
 • Andenæs, Kristian (2009). Skadereduksjonsjus, I: - Gadejuristen (red.),  Skadesreduktion med J_Key Cards.  GadeJuristens forlag.  ISBN 978-87-993243-0-9.  Artikkel.  s 29
 • Andenæs, Kristian & Rønning, Georg (2009). Fattigfolk i Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Johansen, Nicolay B.; Karlsen, Kjetil; Andenæs, Kristian; Kofoed, Sissel; Skulberg, Andreas & Løvlie, Anders (2009). Helse eller Sikkerhet?. Vis sammendrag
 • Andenæs, Kristian (2007). Diverse leksikale innførsler helserett m.v, I: Gisle Jon (red.),  Jusleksikon.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 978-82-573-1869-7.  Helserett.
 • Andenæs, Kristian (2007). Domstolene på nedtur?.
 • Andenæs, Kristian (2007). Domstolene på nedtur?.
 • Andenæs, Kristian (2007). Oversikt over det norske trygdesystemet.
 • Andenæs, Kristian (2007). The Courts in the Shadow of the Law.
 • Andenæs, Kristian (2005). Juss-Buss (the law bus): Clinical legal education grounded on legal aid, legal reform work and research.
 • Andenæs, Kristian; Olsen-Nalum, Heidi; Røed, Marianne & Westlund, Jeanette (2005). "Kontoret for fri retshjælp: Retshjælp til ubemidlede. Evaluering av en Oslo-institusjon gjennom 112 år.
 • Andenæs, Kristian (2004). Fengselsloven 1958 og straffegjennomføringsloven 2001 - flere, like få eller færre retigheter?.
 • Andenæs, Kristian (2004). Judicial consequences of insufficient communication in the courtroom.
 • Andenæs, Kristian & Mathiesen, Thomas (2003). En kort innføring i rettssosiologien og dens problemstillinger. Stensilserien nr. 94. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, I:  Introduksjon til rettssosiologien. To artikler.   ISBN 82-7100-131-0.  Stensilserien nr. 94. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Andenæs, Kristian & Mathiesen, Thomas (2003). Rettssosiologisk verktøykasse. Bidrag fra norsk rettssosiologi i årenes løp.
 • Gotaas, Nora; Papendorf, Knut; Grøvdal, Yngvil & Andenæs, Kristian (2003). SMED underveis. En prosessevaluering av Senter mot etnisk diskriminering.
 • Andenæs, Kristian (2002). HIV-positives ansvar i seksuelle situasjoner, sett fra en juridisk synsvinkel.
 • Andenæs, Kristian (2002). Juristenes århundre? Noen tanker om den juridiske profesjons pramtid.
 • Andenæs, Kristian & Mathiesen, Thomas (2002). Intruduksjon til rettssosiologien. To artikler. Vis sammendrag
 • Andenæs, Kristian (2001). Smuler til de fattige. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  28(3-4), s 189- 190 Vis sammendrag
 • Andenæs, Kristian (2000). Advokater, makt og internasjonalisering.
 • Andenæs, Kristian (2000). Er det forstått?. Rett & slett : kontaktorgan for Justisdepartementet og domstolene.  ISSN 1502-3214.  (3)
 • Andenæs, Kristian (2000). Kommunikasjon og rettssikkerhet - presentasjon av etforskningsprosjekt.
 • Andenæs, Kristian (2000). Kommunikasjon og rettssikkerhet - rettsanvendelse og kultur.
 • Andenæs, Kristian (2000). Lov om pasientrettigheter, I:  Kunnskapsforlagets supplementsbind 2000.  Kunnskapsforlaget.
 • Andenæs, Kristian (2000). Psykisk helsevernloven, I:  Kunnskapsforlagets supplementsbind 2000.  Kunnskapsforlaget.
 • Andenæs, Kristian (2000). Rettslige endringsprosesser - eksempelet sosialretten.
 • Andenæs, Kristian (2000). Training in Mediation and Conflict Solutions.
 • Andenæs, Kristian (2000). Velferdsrettslig forskning i Norge.
 • Andenæs, Kristian; Gotaas, Nora; Nilsen, Anne Birgitta & Papendorf, Knut-Erich (2000). Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendingers og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 10:59 - Sist endret 5. juni 2019 09:36

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter