Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 18.03.10

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 18.03.10 kl.0915-1200.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.  

DAGSORDEN

Sak 06/2010 Referat fra forrige styremøter

Vedlagt referater fra styremøte 11.02.10.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.
 

Sak 07/2010: Orienteringssaker

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

A. Muntlig orienteringer: Fra direktøren:

  1. Møte med dekan for JUS januar 2010 og møte med rektor februar 2010. Vedlagt notat med oppfølgingspunkter. Ved direktør.
  2. Ny rammeavtale med Utenriksdepartmentet: Status for arbeid med Arbeidsprosess ny rammeavtale med UD 2011-2015. Se vedlegg. Ved direktør.
  3. Organisasjonsgjennomgangen våren 2010, inkludert strategikonferanse 5. mars.  Ved direktør. Se vedlegg
  4. Jubileumskonferanse Association of Human Rights Institutes H2010. Ved direktør.
  5. NFR-evalueringen av SMR. Oppfølging. Se vedlegg. Ved direktør.

B. Personalendringer:

Vedlagt personalliste med vesentlige personalendringer og rekrutteringssaker.

C. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI):

Aktivitetsoversikt for NI vedlagt.

D. Årshjul for styret:

Oppdatert årshjul for styret vedlagt.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER:

Sak 08/2010: Perspektiver på styrets rolle.

I forbindelse med arbeidet med en organisasjonsgjennomgang vedtok styret å diskutere egen rolle. Styremedlemmene Anne Julie Semb og Eli Skogerbø innleder til diskusjon. Se vedlagt saksnotat fra Semb og Skogerbø.
Vedtaksforslag: <utformes evt. direkte på møtet>.

Sak 9/2010 Gjennomgang av SMR som Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge.

Styret diskuterte på møtet 11/2 utfordringene knyttet til å få nåværende NI-modell til å fungere som en institusjonell ramme for SMRs rolle som nasjonal institusjon. I 2011 skal SMR opp for reakkreditering som NI innenfor FN-systemet. På denne bakgrunn og med støtte fra FNs høykommisær for menneskerettigheter har SMR anmodet Utenriksdepartementet om en samlet gjennomgang av den eksisterende ordningen. Gjennomgangen vil bli foretatt i 2010 i et samarbeid mellom SMR og departementet, og med innspill fra andre interessenter UD har bedt SMR sende inn et memorandum som trekker opp bakgrunnen og forslag til prinsipper mandat for gjennomgangen. Styret inviteres til å diskutere dette dokumentet som følger vedlagt.
Vedtaksforslag: <utformes evt. direkte på møtet>.

Nils Butenschøn

direktør                                                                   

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef 


 

Publisert 11. mars 2010 17:28 - Sist endret 15. mars 2010 11:49