Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 06.05.10

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 06.05.10 kl.0915-1200.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.  

Muntlig orientering ved Dekan fra Det juridiske fakultet Styremøtet åpner med at dekan Hans Petter Graver orienterer kort om fakultetets planer/tanker om styrking av rettsvitenskapelig MR-kompetanse.  

DAGSORDEN

Sak 10/2010 Referat fra forrige styremøte

Vedlagt referat fra styremøte 18.03.10.
For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte vil utkast til referat heretter sendes ut av senterledelsen så raskt som mulig etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

Sak 11/2010: Orienteringssaker

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

A. Muntlig orienteringer: Fra direktøren:

 1. Ny rammeavtale med Utenriksdepartmentet: Status for arbeid med Arbeidsprosess ny rammeavtale med UD 2011-2015. Se vedlegg. Ved direktør.
 2. Arbeidet med organisasjonsgjennomgangen våren 2010: Framdriftsplan følger vedlagt. Ved direktør.
 3. Gjennomgang av SMR som Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge.
 4. Utlysning av fast førsteamanuensisstilling i rettsvitenskap ifbm at Tore Lindholm går av med pensjon våren 2011. Se vedlagt utkast til utlysningstekst. Ved direktøren.
 5. Notat fra SMR til JUS om fakultetets nye budsjettmodell og inndragning av dekningsbidragsinntekter fra 2010. Se vedlegg. Ved direktøren.
 6. Brev fra SMR til Utenriksdepartementet om avslutning av samarbeid om Nordem med Flyktninghjelpen. Se vedlegg. Ved direktøren.

B. Personalendringer:

 1. Det vises til web-oversikt over viktigste personalendringer. Ved kontorsjef.
 2. Tilsetting av direktør for perioden etter 2008-2011. Ved styreleder.

C. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI):
 

Aktivitetsoversikt for NI vedlagt.

D. Regnskapsrapporter for første tertial 2010:

Regnskapsrapport for første tertial ved UiO vil først kunne skrives ut i andre del av mai måned. I påvente av dette vedlegges regnskapsrapporter skrevet ut pr 26.04.10.

 1. Regnskapsrapport første tertial - førsteutkast
 2. Regnskap- basis
 3. Regnskap - NFR-prosjekter
 4. Regnskap - andre prosjekter

I det alt vesentlige er de fleste kostnader og inntekter kommet med for første tertial og det ventes ikke vesentlige avvik når endelig tertialrapport er klar.
SMRs ledelse har regnskaps- og budsjettmøte med JUS i andre halvdel av mai.
Regnskapsapportene følger nå nytt, standardoppsett slik JUS rapporterer til alle grunnenhetene ved fakultetet.

E. Studentrepresentasjon i SMRs styre:

Orientering om forsinket oppnevning av studentrepresentanter til SMRs styre. Se vedlegg.

F. Årshjul for styret:

Oppdatert årshjul for styret vedlagt. Avklare dato for høstens styremøter.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER:

Sak 12/2010 Møte med rektor 20/5

Dekan Hans Petter Graver, styreleder Liv Finstad og direktør Nils Butenschøn skal ha nytt møte med rektor 20.05.10 om sentrale sider ved SMRs videre utvikling som en oppfølging av møte med rektor 04.02.10.
Vedlagt følger notat fra styreleder Liv Finstad og direktør Nils A. Butenschøn om styrets rolle og sammensetning.
Notatet søker å klargjøre eventuelle uklarheter i vedtektene om styrets rolle og momenter som kan tilsi vedtektsendringer, men konkrete forslag til vedtektsendringer fremmes først når diskusjoner internt og eksternt samt gjennomgangen av Nasjonal institusjon er gjennomført.
Notatet legger til grunn at forslag til vedtektsendring må være hensiktsmessige sett i forhold til SMRs spesielle rolle som UiOs senter for menneskerettigheter, normalreglene for grunnenheter ved UiO og SMRs samfunnsansvar.
Vedtaksforslag: <utformes evt. direkte på møtet>.
 

Nils Butenschøn

direktør                                                                   

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef

 

 

 

 

  

 

Publisert 29. apr. 2010 15:16 - Sist endret 15. jan. 2019 12:55