Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 02.09.10

Styret for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) kalles med dette inn til møte 02.09 2010 kl. 1015 - 1200 Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 (hjørnet Parkveien/Wergelandsveien) i møterom ”Kverneland”. Enkel bevertning.

Styret er invitert til lanseringen av ”årboken 2010 Menneskerettigheter i Norge” kl.0815-1000 samme sted som ovenfor. Mer info  

DAGSORDEN

Sak 13/2010 Referat fra forrige styremøter

Vedlagt referat fra styremøte 06.05.10.
For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

Sak 14/2010: Orienteringssaker

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

A. Muntlig orienteringer: Fra direktøren:

  1. Arbeidet med organisasjonsgjennomgangen våren 2010: Notat om status for arbeidet følger vedlagt. I tillegg følger et excel-ark som kartlegger ansvar og roller. Ved direktør.
  2. Gjennomgang av SMR som Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge. Vedlagt følger statusrapport fra arbeidet med gjennomgang av NI. Ved direktør. (Se også Terms of Reference for the Review of the Norwegian Centre for Human Rights in its Capacity as Norway´s National Human Rights Institution)
  3. Status for rekruttering i utlyst, fast førsteamanuensisstilling i rettsvitenskap ifbm at Tore Lindholm går av med pensjon våren 2011. Ved direktøren.

B. Personalendringer:

Vedlagt kopi av web-oversikt over viktigste personalendringer. Ved kontorsjef.

C. Aktivitetsoversikt: 

Nasjonal institusjon (NI): Aktivitetsoversikt for NI vedlagt.

D. Årshjul for styret:

Oppdatert årshjul for styret vedlagt.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER:

Sak 15/2010 Prosess for tilsetting av direktør etter åremålsperioden 2008-2011

Åremål for nåværende direktør gjelder for perioden 2008-2011. I vedlagte notat fra Styreleder drøftes følgende temaer: Et forslag om to års forlengelse av nåværende direktørperiode etter at nåværende periode 2008-2011 går ut, dvs for perioden 2012-2013. Generelle synspunkter på åremålets lengde for direktørstillingen ved SMR. Prinsipper og tidsplan når det gjelder prosess for neste direktøransettelse for perioden etter 2012-2013.

Vedtaksforslag: Ad pkt.1 i saksnotat: Styret anbefaler at Nils Butenschøns åremål som direktør ved SMR forlenges i 2 år t.o.m. 2013. Ad pkt.2 i saksnotat: Styret inviteres til å diskutere dette spørsmålet. Ad pkt 3 i saksnotat: Utformes på møtet etter diskusjon og avhengig av styrets vedtak når det gjelder pkt. 1.

Eventuelt

Nils Butenschøn

direktør                                                                   

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef

 

 

Publisert 7. mai 2010 15:15 - Sist endret 15. jan. 2019 12:48