Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 26.05.11

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 26.05.11 kl.0915-1200.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.

 

DAGSORDEN

Sak 8/2011 Referat fra forrige styremøte

Vedlagt referat fra forrige styremøte.
For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

Sak 9/2011 ORIENTERINGSSAKER

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

A. Muntlige orienteringer fra direktøren

B. Personalendringer

Web-oversikt over viktigste personalendringer. Ved kontorsjef.

Utkast til utlysning av ny, fast førsteamanuensisstilling i rettsvitenskap med tilsetting fra 2012 vedlagt. Ved direktør.

C. Regnskapsrapporter pr første tertial 2011

Vedlagt følger saksnotat og regnskapsrapporter pr første tertial 2011. Det er flere vesentlige avvik når regnskap og budsjett sammenholdes. Rapportene er gjennomgått på møte mellom SMR og økonomiseksjonen på JUS og det anslås at det er liten risiko knyttet til disse avvikene. Ved kontorsjef.

D. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI):

Aktivitetsoversikt for NI.

E. Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter:

Det arbeides med flere søknader til NFR med søknadsfrist primo juni; inkludert en søknad om Senter for fremragende forskning (SFF). Kopi av søknader vil bli ettersendt etter søknadsfristen.

Kopi av søknad til NORDFORSK vedlagt.

F. Status ny rammeavtale mellom SMR og Utenriksdepartementet

Orientering om status for arbeid med utarbeidelse av ny rammeavtale mellom SMR og Utenriksdepartementet på møtet. Forhandlingene er i sluttfasen og det tas sikte på å inngå ny avtale før sommeren 2011 for en ny 3-årig avtaleperiode 2012-2014. Ved direktør og leder for internasjonale programmer.

G. Nøkkeltall for SMR og JUS

Vedlagt følger kopi av en rekke regnark som illustrerer ulike nøkkeltall for grunnenhetene ved JUS: Basis vs prosjekter; Basistildeling; Prosjekt pr finansieringstype; prosjektomfang; basis-årsverk.

H. Årshjul for styret

Oppdatert årshjul for styret vedlagt. Tidspunkt for styremøtene høsten 2011 avtales direkte på møtet. Sak om revidering av vedtekter som tidligere er satt opp som sak i 2011 er utsatt i påvente av at prosess med utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter er avklart.

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 10/2011 Oppfølging av gjennomgang av SMR som NI 2010-2011: Organisering av NI-arbeidet i overgangsperioden før etablering av ny NI

På styremøtene 17/3 og 28/3 diskusjuterte styret rapport fra utvalget som har gjennomgått SMRs rolle som nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI). Vedlagt følger saksnotat fra direktøren om den videre framdrift.

Vedtaksforslag: Styret gir sin tilslutning til hovedmålsettingene som er trukket opp i dette notatet og ber direktøren arbeide videre med gjennomføringen av overgangsperioden basert på modell A.

Eventuelt

 

Nils A. Butenschøn

direktør                                                                   

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                                            

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte
 

 

 

Emneord: smr styre innkalling Av Teis Daniel Kjelling
Publisert 20. mai 2011 11:03 - Sist endret 15. jan. 2019 12:26