Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 08.09.11

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 08.09.11 kl.0915-1100.

Sted: Møterom i kantinen, underetasjen, Cort Adelersgate 30.

 

DAGSORDEN

Sak 11/2011 Referat fra forrige styremøter

Vedlagt utkast til referat fra forrige styremøte.
For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

Sak 12/2011 ORIENTERINGSSAKER

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

A. Muntlige orienteringer fra direktøren:

  1. Oppfølging av gjennomgang av SMR som NI 2010-2011: Notat om organisering av NI-arbeidet i overgangsperioden før etablering av ny NI vedlagt.
  2. Status for ny 3-årig avtale med Utenriksdepartementet for 2012-2014 om finansiering av menneskerettighetesprogrammer: Ny 3-årig avtale mellom SMR og UD signert 01.09.11.
  3. Status for ICC Legal Tools programmet: SMR har gjennomført programmets plan ihht bevilgning fra Utenriksdepartementet, og SMR har informert UD om at aktiviteten avsluttes etter andre halvår 2012.
  4. MultiRights-prosjektet: Åpningskonferanse for det EU/ERC-finansierte forskningsprosjektet MultiRights 09.09.11.
  5. Overføring av sekretariatet for Association of Human Rights (AHRI): SMR har fungert som sekretariat for AHRI siden 2006 og ansvaret for sekretariatet vil bli overført til en annen MR-institusjon fra 2012.
  6. 25-årsjubileum for SMR i 2012.
  7. Oppnevning av nytt styre for SMR etter 2011: Styrets periode går ut pr 31.12.11 og nytt styre skal velges/oppnevnes for perioden 2012-2014.

B. Personalendringer:

  1. Web-oversikt over viktigste personalendringer vedlagt. Ved kontorsjef.
  2. Tilsetting Stener Ekern: Dr. Stener Ekern har vært ansatt som eksternt finansiert forsker i midlertidig stilling siden 1997, i perioden 2000-2010 i 70 % stilling over UD-avtalen avbrudt et år som vikar for Kjetil Tronvoll i førsteamanuensisstilling. Fra 2010 opphørte finansieringen over UD-avtalen, og Ekerns tilsettingsforhold ble endret slik at hans kontrakt er uten sluttdato, da hans lange tilsettingsforhold tilsa krav på fast stilling. Hans lønnsmidler blir i 2011 dekket over basisbudsjettet. Fra 2009 har Ekern hatt fagansvaret for SMRs internasjonale mastergradsprogram og fra 2010 SMRs seks ukers kurs på masternivå ved UiOs sommerskole. Han leder SMRs Undervisningsutvalg. Ekern utfører disse oppgavene, som er ordinære universitetsoppgaver, på en utmerket måte. I samråd med dekanen ønsker direktøren å omgjøre Ekerns forskerstilling til en ordinær, fast førsteamanuensisstilling med vanlige arbeidsplikter. Tilsettingen vil skje uten kunngjøring slik man unntaksvis kan gjøre, men forøvrig behandles saken etter vanlige rutiner i JUS' Innstillings- og tilsettingsutvalg. Frem til 2014 vil lønnsmidlene bli dekket av ledige lønnsmidler i Kjetil Tronvolls permisjon i samme periode. Fakultetet garanterer deretter for lønnsmidlene frem til en fast vitenskapelig ansatt ved SMR går av for aldersgrensen (etter planen 1. juli 2017). I god tid før den tid vil man ta stilling til den videre finansieringen. Ved direktør.
  3. Assisterende direktør: SMR er en forskningsinstitusjon og grunnenhet ved UiO uten en institusjonell nestleder.  Dette har fungert tilfredsstillende fordi direktøren har kunnet styre SMR ved hjelp av ledergruppa som møtes ukentlig. Ved siden av direktøren består ledergruppa av kontorsjef, forskningsleder, leder for internasjonale programmer og leder for nasjonal institusjon. Som det ble påpekt i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen i 2009 er det en svakhet at SMR ikke har en nestleder, slik grunnenhetene ved UiO normalt har, og at arbeidspresset på direktøren blir urimelig stort. Direktøren ønsker derfor nå å utpeke en assisterende direktør. Det følger av Det juridiske fakultets administrasjonsreglement "IX, 1. Ledelse og administrasjon ved enhetene, § 27. Stillingsbeskrivelse for instituttleder/direktør" at: "Instituttlederen/direktør kan delegere arbeidsoppgaver innenfor sitt fullmaktområde til stedfortreder, kontorsjef og andre ved enheten." Dette er ikke å betrakte som en egen stilling (tilsetting), men som et verv for inneværende direktørperiode (t.o.m. 2013) for å avlaste direktøren på nærmere angitte områder. Dette gjelder i første rekke avlastning i forbindelse med møter og arrangementer der SMR som institusjon bør være representert. Et annet område der SMR-ledelsen trenger en styrking er knyttet til satsingen på å styrke senterets juridiske kompetanse og bemanning. Det er viktig for direktøren å kunne ha en nær rådgiver med gode kunnskaper om de juridiske fagmiljøene i Norge og internasjonalt. I inneværende periode trenger vi også formalisere en styrket  fagjuridisk ledelse internt i forhold til juridiske forskningsprosjekter og stipendiater. På denne bakgrunn har direktøren i samråd med dekanen anmodet Jan Helgesen å tre inn som assisterende direktør. Helgesen er en av grunnleggerne av SMR og har tatt sterkt del i utviklingen av senteret fra starten. Han har fungert som forskningsleder og har for tiden oppgaven med å følge opp det juridiske forksningsfeltet og jus-stipendiatene ved senteret. Helgesen underviser sentrale fag ved fakultetet og har tatt del i utviklingen av tidligere og den nåværende studieordningen. I tillegg har Helgesen en sterkt faglig posisjon internasjonalt, for tiden som leder av vitenskapskomiteen i Venezia-kommisjonen, Europarådets ekspertkommisjon for konstitusjonelle spørsmål. Han sitter også i Stortingets menneskerettighetsutvalg. Helgesen har sagt seg villig til å påta seg vervet. Direktøren vil foreta den nødvendige formalisering av ansvar og oppgaver for assisterende direktør ifht de øvrige mellomledere (kontorsjef, forskningsleder) med sikte på å sikre en effektiv og god drift. Ved direktør.

C. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI):

Aktivitetsoversikt for NI vedlagt.

D. Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter:

Kopier av søknader og bevilgninger vedlagt.

E. Årshjul for styret:

Oppdatert årshjul for styret vedlagt.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

 

Eventuelt

 

Nils Butenschøn

direktør                                                                  

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                                           

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte
 

 

 

Emneord: SMR, styremøte Av Teis Daniel Kjelling
Publisert 31. aug. 2011 21:37 - Sist endret 15. jan. 2019 12:23