Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 26.01.2012

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 26.01.12 kl.0915-1300.

Styret er invitert til enkel lunsj fra ca 1200-1300.

Sted: Møterom i kantine, underetasje, Cort Adelersgate 30.

DAGSORDEN

Sak 1/2012 Konstituering av nytt styre for SMR for perioden 2012-2014

Vedlagt følger oversikt over styrets sammensetning slik det er klart ved utsendelse av styreinnkalling 17.01.12. Styret er ennå ikke formelt fulltallig oppnevnt fordi vi mangler representant fra det Humanistiske fakultet samt en studentrepresentant fra Studentparlamentet. Styret oppnevnes av Det juridiske fakultet.

Sak 2/2012 Referat fra forrige styremøte

Til orientering følger vedlagt referat fra forrige styremøte.
Det nye styret inviteres til å avklare om tidligere prosedyrer for behandling av skriftlige orienteringssaker i styret kan videreføres. Tidligere prosedyre: "For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte."
Vedtaksforslag: Referat tas til orientering gitt at forrige styremøte fant sted i forrige styreperiode.

Sak 3/2012 ORIENTERINGSSAKER

A. Orientering om SMRs virksomhet og hovedutfordringer

Viktigste sak på første møte med ny styresammensetning for perioden 2012-2014 er å gjøre styres medlemmer og varamedlemmer kjent med SMRs virksomhet og hovedutfordringene for senteret i den kommende styreperioden, spesielt inneværende år.

  1. Direktør Nils A. Butenschøn vil orientere om SMRs organisasjon, virksomhet og finansiering, samt om de hovedutfordringene SMR står overfor ved starten av en ny styreperiode.
  2. Kontorsjefen Teis Daniel Kjelling vil orientere om årshjulet for styrets arbeid, inkludert budsjettarbeidet, samt om relevante UiO-rutiner og bestemmelser som kan ha betydning for styrets arbeid og ansvar.
  3. De øvrige mellomledere vil orientere styret om sine ansvarsområder: Forskningsleder Bård Anders Andreassen, Leder internasjonale programmer Siri Skåre, leder Nasjonal institusjon for menneskerettigheter Kristin Høgdahl. Forskningsleder vil gi en særlig presentasjon av SMRs nye forskningsstrategi.
  4. Avslutningvis en kort omvisning i SMRs lokaler, inkludert besøk i biblioteket der hovedbibliotekar Kirsten Fuglestved vil gi en kort orientering.

B. Prosedyre for behandling av skriftlige orienteringssaker

Det nye styret inviteres til å avklare om tidligere prosedyre for behandling av skriftlige orienteringssaker i styret kan videreføres. Tidligere prosedyre: "Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette."

C. Personalendringer:

  1. Web-oversikt over viktigste rekrutteringer og personalendringer. Ved kontorsjef.

D. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI)

Aktivitetsoversikt for NI vedlagt.

E. Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter

Søknader om eksternfinansiering av forskning følger vedlagt.

F. Årshjul for styret

Utkast til årshjul for styret følger vedlagt.

G. Vedtekter for SMR

Vedtekter for SMR følger vedlagt.

H. Regnskap 2011

Årsregnskap for 2011 avsluttes i disse dager og SMR skal ha gjennomgang av regnskapet med økonomiseksjonen på JUS 25.01.12. Regnskapsrapport for 2011 vil bli ettersendt eller delt ut på møtet.

I. Budsjett 2012

Styret vedtok på styremøte 08.12.11 å delegere til direktøren å foreta de nødvendige justeringer av budsjettet på grunnlag at de budsjettrapporter som forelå på det tidspunkt. Det er i utgangspunktet ikke foretatt noen vesentlige endringer av budsjettet etter dette og det er følgelig ikke laget noen nye budsjettrapporter. Notat som redegjør for budsjett 2012 vil bli utarbeidet og distribuert til styret og ansatte om kort tid.

Eventuelt

###

Vi tar sikte på at møtet avsluttes med en enkel lunsj og at vi avslutter senest kl.1300.

###

 

Nils Butenschøn

direktør                                                                  

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                                           

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte

 

Emneord: smr styre Av Teis Daniel Kjelling
Publisert 18. jan. 2012 15:07 - Sist endret 15. jan. 2019 11:12