NORMALREGLER (VEDTEKTER) FOR NORSK SENTER FOR MENNESKERETTIGHETER

Normalregler (vedtekter) for Norsk senter for menneskerettigheter ble godkjent av dekanen for det juridiske fakultet 28.01.22.

§ 1 Formål

Norsk senter for menneskerettigheter (forkortet SMR, med engelsk tittel Norwegian Centre for Human Rights, forkortet NCHR) har som formål å drive forskning, utdanning, formidling og programvirksomhet om menneskerettigheter. Senteret er tverrfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget som akademisk fagfelt. Senteret vektlegger sammenhengen mellom forskning, utdanning og praktisk anvendelse av kunnskap og kompetanse.

§ 2 Senterets organer

Senteret skal ha:

 • Et senterråd.
 • En senterleder.
 • En nestleder/stedfortreder.
 • En administrasjon ledet av kontorsjef.

Senterleder eller nestleder kan utøve funksjonen som forskningsleder.

§ 3 Senterrådet

§ 3.1 Senterrådets saksområde

Senterrådet skal uttale seg om:

 • overordnede planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten;
 • langtidsplan, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling;
 • årsplan, årsrapport, budsjett og regnskap;
 • intern organisering i avdelinger, faggrupper eller lignende, innenfor de rammer som er gitt av overordnet organ;

For øvrig skal senterrådet:

 • legge fram for fakultetet forslag til valgkomité for valg av senterleder.

Senterleder innkaller senterrådet med minst 1 ukes varsel. Med samme frist kan en femtedel av senterrådets medlemmer kreve at senterrådet innkalles, med begrunnet fremstilling av den sak som kreves behandlet.

Senterrådet kan drøfte andre saker som senterleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp. Senterrådets drøftinger er rådgivende overfor senterleder. Senterleder leder senterrådets møter. I senterleders fravær leder nestleder møtene.

§ 3.2 Sammensetning

Senterrådet skal ha 8 medlemmer:

 • Senterleder.
 • Nestleder.
 • 2 fast vitenskapelig ansatte.
 • 1 midlertidig vitenskapelig ansatt.
 • 1 teknisk/administrativt ansatte fra ordinær virksomhet.
 • 1 teknisk/administrativt ansatt fra eksternfinansiert virksomhet.
 • 1 student som bør være fra senterets masterstudium.

§ 4 Valg

Valgperioden til rådet er fire år for representanter for de vitenskapelig ansatte og de teknisk- og administrative ansatte. For de midlertidig vitenskapelig ansatte er valgperioden to år. For studentrepresentantene er valgperioden ett år. Medlemmene av rådet utpekes av de ulike grupper tilsatte i samsvar med gjeldende valgregler. En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller fakultetet opphører.

§ 5 Senterleder

Senterlederen er senterets øverste leder, og leder senterets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer, instrukser fra dekan og under tilbørlig hensyn til senterrådets anbefalinger. Instituttleder velges i samsvar med nærmere fastsatte regler vedtatt av Universitetsstyret. Valgperioden for senterleder er fire år.

Senterlederen er leder av sentertrådet og leder innstillingsarbeidet ved tilsetting i førsteamanuensisstillinger) og forskerstillinger som er tillagt senteret. Senterlederen har ansvar for å utarbeide saksframlegg med forslag til uttalelse i de saker som senterrådet skal uttale seg om.

Senterlederen har ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Senterlederen kan pålegges oppgaver for fakultetet.

§ 6 Stedfortreder for senterleder

Senterleder utpeker sin stedfortreder. Vedkommende er stedfortreder for senterleder i senterrådet. Kun fast vitenskapelig ansatte som er valgbare til senterrådet kan oppnevnes som stedfortreder for senterleder.

§7 Senterleders ledergruppe

Det daglige arbeidet ved senteret ledes av senterleder. For å sikre at senterets aktiviteter er tilstrekkelig koordinert oppnevner senterleder en rådgivende ledergruppe bestående av nestleder (forskningsleder), kontorsjef, undervisningsleder og leder for internasjonal avdeling.

§ 8 Kontorsjef

Kontorsjefen ivaretar ledelsen av senterets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og i henhold til delegasjon fra senterleder. Kontorsjefen skal påse at grunnenhetens administrasjon tilbyr relevant administrativ bistand og service overfor senterleder, ansatte, brukere og samarbeidspartnere. Kontorsjef rapporterer til senterleder.

§ 9 Ikrafttreden

Dette reglement trer i kraft 1. januar 2022.

Publisert 7. jan. 2015 10:35 - Sist endret 18. mars 2022 14:21