Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 13.12.2012

Styret kalles med dette inn til styremøte ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 13.12.12 kl.0915-1300. Vi serverer en enkel lunsj fra ca kl 12.

 

DAGSORDEN

Sak 16/2012 Referat fra forrige styremøte

For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte. Vedlagt utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

 

Sak 17/2012 ORIENTERINGSSAKER

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

 1. Møtedato og årshjul for styret 2013

Årshjul for 2013 utarbeides i løpet av desember 2012. Møtedato for styremøter våren 2013 avklares direkte på møte.

 1. Personalendringer

 1. Web-oversikt over viktigste personalendringer vedlagt.
 2. Status rekruttering ny direktør. Ved styreleder og kontorsjef.
 1. Muntlige orienteringer fra direktøren

 2. Utskillelse av Nasjonal institusjon

Direktør orienterer om status for prosess med utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Se vedlagt vedtak fra NI-akkrediteringskomiteen.

Aktivitetsoversikt fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI)

Oppdatert aktivitetsoversikt for NI deles ut rett på møtet.

 1. SMR 25 ÅR - tilbakeblikk på jubileumsårets arrrangementer 2012

Direktør orienterer.

 1. Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter

Direktør orienterer om innvilget søknad om eksternfinansiert forskning.

 1. Status for arbeidet i Tater-romaniutvalget

Direktør orienterer.

 1. Status for etablering av SFF ved JUS der SMR-forskere inngår

Direktør og kontorsjef orienterer.

 1. Internasjonale programmer

Leder for internasjonale programmer Siri Skåre orienterer om aktuelle saker og aktivitet.

 1. Masterprogrammet "Theory and Practice of Human Rights"

Leder av SMRs undervisningsutvalg Stener Ekern orienterer om aktuelle saker og aktivitet.

DISKUSJONS-/VEDTAKSSAKER

Sak 18/2012 Budsjett 2013

Oppsummerte hovedtrekk for all virksomhet pr primo desember 2012 er beskrevet i vedlagte saksnotat hvor det også er gjort rede for de viktigste endringer og utfordringer når 2012 og 2013 sammelignes. I vedlagte budsjettrapporter for basisaktivitet og eksternfinansiert aktivitet framstilles budsjettene slik status er i budsjettarbeidet pr primo desember. Budsjettprosessen er forsinket ifht tidsplan og det gjenstår å avklare en rekke forhold knyttet til budsjettet for 2013. Det vises for øvrig til bevilgningsbrev fra Det juridiske fakultet.

Vedtaksforslag: Styret godkjenner utkast til budsjett og delegerer til direktøren å ferdigstille budsjettet innen gitte rammer, alternativt avklare større disposisjoner i samråd med styreleder. 

EVENTUELT

 

Nils Butenschøn

direktør                                                                   

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                                            

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte

 

Emneord: smr styre innkalling
Publisert 1. nov. 2012 13:40 - Sist endret 15. jan. 2019 11:07