Om forskning ved fakultetet

Det juridiske fakultet har både en bred rettsvitenskapelig profil i forskningssammenheng og en nær tilknytning til samfunnet for øvrig gjennom sin forskning.

Forskningen ved fakultetet skal fremme rettsstatens ideer, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom forskningen vil vi bidra til et rettssystem som sikrer menneskerettigheter, rettssikkerhet, rettferdighet og human konfliktløsning.

Faglige utfordringer

Rettsvitenskapen står i dag overfor betydelige faglige utfordringer knyttet til rettens endrete rolle i samfunnet, økt rettsliggjøring, økt kulturell pluralisme, samt europeisering og internasjonalisering av retten. Dette har virkninger både for eksisterende kjerneområder og for en videre fagutvikling av rettsområder som har fått økt betydning. Økt internasjonal migrasjon, anvendelse av nye teknologier og klimaendringene er bare noen eksempler på nye områder som nå også reguleres rettslig, og som krever ny juridisk forskning.

Faglige prioriteringer

Fakultetet har i sine forskningsmessige prioriteringer satt opp følgende tematiske områder:

  • Rettens globalisering
  • Individenes rettsstilling
  • Rett, stat og marked
  • Rett og miljø

Videre prioriterer fakultetet følgende fire gjennomgående faglige perspektiver:

  • Rettsstatstanken
  • Retten og tiden
  • Rettstenkningen
  • Rett, samfunn og moral

Nasjonalt ansvar

Som landets klart største utdannings- og forskningsinstitusjon for rettsvitenskap har fakultetet et særlig nasjonalt ansvar for å ivareta faglig utvikling i rettsvitenskapen, både på en bred front og i forhold til de nye utfordringer man står ovenfor. Fakultetet har også et særlig ansvar i forhold til perspektiv-fagene, rettssosiologi, rettshistorie, rettsfilosofi, rettsteori og rettsøkonomi, og for å arbeide forskningsmessig på tvers av de ulike disipliner innenfor rettsvitenskap.

Satsningsområder

Et helt sentralt virkemiddel for videre oppfølging av disse prioriteringene er fakultetets satsningsområder med tema som går på tvers av de juridiske disiplinene. Disse satsningsområdene ivaretas av forskergrupper sammensatt av forskere fra flere av de organisatoriske enhetene ved fakultetet.

Internasjonalisering

Fakultetet er en av de ledende institusjoner i den nordiske rettsvitenskapelige forskningen. Svært mange av forskerne deltar også i internasjonale nettverk og faglige debatter. I sin strategi for forskningen har fakultetet blant annet lagt stor vekt på deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid og økende grad av internasjonal publisering.

Publisert 12. nov. 2009 13:59 - Sist endret 7. apr. 2017 10:16