English version of this page

Retningslinjer for midtveisevaluering

Ordningen med midtveisevaluering ble iverksatt fra 1.januar 2009. Retningslinjene har senere blitt jusert av PFF 1.12.2011 og 25.2 2014

1. Formål

Formålet med midtveisevalueringen er at stipendiatene skal få en mer omfattende og systematisk respons på sitt arbeid og få konstruktive råd til ferdigstillelsen av prosjektet, og den skal således på sikt bidra til å bedre stipendiatgjennomstrømningen. Evalueringen skal skje på et tidspunkt der en del arbeid bør være gjort i prosjektet, og der det har kommet inn i sitt spor, samtidig som det også er tid til å forholde seg til kommentarer og kritikk på en fornuftig måte. Formålet er også å stimulere kandidatene til å komme tidlig i gang med avhandlingsskrivingen og også til å arbeide systematisk på et tidlig tidspunkt. Videre skal det bidra til at stipendiatene får trening i å legge frem materialet for et bredere publikum, og bidra til faglige diskusjoner innad i instituttenes forskningsmiljøer. Kandidaten kan dermed bruke vurderingen som en inspirasjon til det videre avhandlingsarbeidet.

2. Tilrettelegging

2.1 Beramming og kunngjøring

Det er instituttet kandidaten er tilknyttet som er ansvarlig for gjennomføring av midtveisevalueringen.
Instituttet berammer seminar 3–4 mnd. på forhånd. Evalueringen skal normalt foregå på fakultetet. Instituttet oppnevner etter forslag fra veileder 1 eller 2 sakkyndige kommentatorer.

Instituttet kunngjør midtveisevalueringen i god tid slik at andre ansatte kan delta på den åpne delen av evalueringen. Deltakere på denne delen får etter forespørsel utdelt disposisjon over arbeidet.

2.2 Tidspunkt for avholdelse av midtveisevalueringen

Midtveisevalueringen skal så vidt mulig foregå etter 18 måneder for stipendiater med treårskontrakt, og etter 24 måneder for stipendiater med fireårskontrakt.

2.3 Grunnlag for evalueringen

Kandidaten skal legge frem alt foreliggende skriftlig materiale som antas å inngå i avhandlingen, enten i foreliggende eller i bearbeidet form. Det skal imidlertid pekes på sentrale kapitler eller avsnitt som skal være det viktigste grunnlag for seminaret. Dette materialet bør være på 50–100 sider.

3. Gjennomføringen

3.1 Generelt

Evalueringen består av en åpen seminardel (ca. 90 min.) og et lukket møte (ca. 30 min.). På det lukkede møte deltar instituttleder (eller dennes representant), veileder samt kommentator(ene).

3.2 Åpent seminar

Det åpne seminaret består av presentasjon fra kandidaten (ca. 30 min.), kommentar fra oppnevnt kommentator (ca. 30 min.) og diskusjon (ca. 30 min.).

I kandidatens presentasjon skal det redegjøres for problemstillinger og overordnede ideer ved prosjektet, samt vises hvordan disse er behandlet i det innleverte materialet. Kommentator skal gi sin vurdering av avhandlingens konsept og den gjennomførte skriftlige fremstillingen. Deretter er det åpen diskusjon der deltakerne gir ulike innspill basert på det som har fremkommet.

3.3 Møte

Etter seminaret holdes det et møte med i-leder, veileder og kommentator om prosjektet og progresjonen. Om ønskelig kan også stipendiaten inviteres til å delta på hele eller deler av dette møtet. Det skal her vurderes om prosjektet har en realistisk progresjon i forhold til den gjenstående ansettelsesperiode, om det er behov for tiltak for å styrke progresjonen (f.eks. tilførsel av veiledningsressurser), og om det er behov for å endre viktige sider ved prosjektet.

3.4 Avslutningen

Kommentator skriver etter møtet et notat om hovedinntrykkene fra midtveisevalueringen (Bekreftelse på gjennomført , Kommentators utfyllende kommentarer), institutt-leder eller i-leders representant underskriver notatet og sender det til administrasjonen som en bekreftelse på at midtveisevalueringen er avholdt. Dersom det under møtet har fremkommet at det er behov for tiltak for å styrke progresjonen eller for å endre viktige sider ved prosjektet, fremmer instituttleder forslag til tiltak i notatets felt om oppfølging. Det kan f.eks. dreie seg om omlegging av prosjektet, tilførsel av ytterligere veilederressurser, skifte av veileder eller annet. I særskilte tilfeller kan det også besluttes at en ny midtveisevaluering skal gjennomføres etter nye 6 måneder.

Ved behov kan det avholdes et møte med forskningsdekanen, kandidat, veileder og i-leder, der adekvate tiltak avtales.,

Dersom midtveisevalueringen avdekker betydelige svakheter eller forsinkelser kan dette medføre tvungen avslutning etter Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo §5.4.

 

Publisert 18. mai 2015 10:09 - Sist endret 20. apr. 2021 15:55