Privatrettssymposiet - Institutt for privatretts nyttårssymposium

Privatrettssymposiet er et arrangement i regi av Institutt for privatrett.

Om Privatrettssymposiet

Privatrettssymposiets formål er å styrke samvirket mellom rettsforskning og rettsliv på privatrettens område. Symposiet skal være en møteplass for akademikere, advokater, dommere og myndigheter med interesse for privatrettslige spørsmål. Symposiet vil fremme privatrettslige fagdiskusjoner, ved at akademikere og praktikere analyserer sentrale og aktuelle rettsspørsmål – fra ulike ståsteder og med ulike tilnærminger.

Privatrettssymposiets faglige innhold fastlegges i samarbeid mellom et internt Styre av vitenskapelige ansatte ved Instituttet og et eksternt Vitenskapelige Råd av anerkjente jurister ansatt utenfor akademia.

Det faglige programmet går over halvannen dag (torsdag og fredag). Det arrangeres festmiddag i Professorboligen på kvelden torsdag 10. januar.

Privatrettsymposiets faglige innhold og struktur

Privatrettssymposiet skal over tid synliggjøre bredden og dybden i forskningen ved Institutt for privatrett, som omfatter alminnelig formuerett, kontraktsrett, obligasjonsrett, kapitalmarkedsrett, selskapsrett, erstatningsrett, arbeidsrett, tingsrett, familie- og arverett, immaterialrett, konkurranserett og internasjonal privatrett. Hvert år velges ny faglig profil.

Symposiets åpningssesjon omhandler et sentralt privatrettslig emne. Åpningssesjonen finner sted i Gamle festsal og er åpen for alle. 

Symposiets fagspesifikke sesjoner tar for seg aktuelle privatrettslige spørsmål, og vil typisk ha innledere fra både akademia og det praktiske rettsliv. Symposiets fagspesifikke sesjoner er deltakerbegrenset, og krever påmelding innen fastsatt frist.

Symposiet avsluttes fredag med «Viggo Hagstrøms minneforelesning» og finner sted i Gamle Festsal. Forelesningen er åpen for alle.

Styret

Styret har ansvaret for Symposiets faglige innhold og gjennomføring. Styret består av inntil ti fast vitenskapelige ansatte ved Institutt for privatrett, og er sammensatt for å sikre ivaretakelse av bredden i Instituttets forskning. Yngre forskere er prioritert. Hvert år velges en av Instituttets anerkjente professorer som spesialrådgiver.

Vitenskapelig råd

Symposiets Vitenskapelige Råd skal bidra til å ivareta Privatrettssymposiets formål, og gi Styret råd om symposiets faglige innhold og gjennomføring. Rådet består av anerkjente jurister ansatt utenfor akademia. Rådet og Rådets leder oppnevnes av Styret. Rådsmedlemmene oppnevnes for en tidsbegrenset periode.

Publisert 29. juni 2017 11:59 - Sist endret 20. okt. 2021 09:07