Medierett og Internet Governance

Vår forskning gjelder særlige spørsmål knyttet til de medier som benyttes ved formidling av ytringer på nettet, for handel på nettet eller for andre transaksjoner. Tradisjonelt har teleretten stått sentralt i forskningen.

Presentasjon av området

De første studiene er fra begynnelsen på 1980-tallet, dvs før telemonopolet ble opphevet, og arbeidene har hatt betydning for utvikling av en moderne lovgivning på området. Men også tradisjonelle papirbaserte medier har interesse (aviser, forlag) og ”etermedier” (kringkasting) hvor bl a den utviklingen som karakteriseres som ”konvergens” – nedbrytning av tradisjonelle skiller mellom medier – skaper utfordringer. De siste årene har også ”Internet governance”, dvs. styring av Internettet, vært sentralt. Forskningen omfatter både materielle rettsspørsmål og spørsmål om organiseringen av virksomheten, aktuelle institusjoner osv., og vil ofte ha et internasjonalt eller komparativt preg.

Medierett er nøye knyttet til ”ytringenes rett”, ikke minst til ytringsfriheten og reguleringen av denne. Den er også i nær slekt med immaterialretten. SERI utga den første boken om rettslig beskyttelse av datamaskinprogrammer i 1973, og siden har rettslig beskyttelse av datamaskinprogrammer, databaser og integrerte kretser stått sentralt, spesielt de sidene hvor rettslige og tekniske løsninger er filtret sammen, som for eksempel rettighetsadministrative systemer. SERIs virksomhet er koordinert med virksomheten ved Immaterialrettsgruppen ved Institutt for privatrett.

Prosjekter

 
Publisert 30. nov. 2009 09:40 - Sist endret 9. des. 2020 12:02