Personvern og informasjonssikkerhet

De fleste vil være enige i at tilfredsstillende personvern og informasjonssikkerhet er en grunnforutsetning for et godt samfunn. For å ivareta disse interessene er det vedtatt omfattende og kompliserte regelverk. Vi forsker bl.a. for å forstå hva som er gjeldende rett på området, og for å forstå i hvilken grad disse regelverkene har virkninger som forventet. Ofte skaper forskningsambisjonene våre behov for å se jus, teknologi og samfunnsmessige virkninger i sammenheng.

Utvikling av fagområdet

Medarbeidere ved SERI deltok aktivt da det tidlig på 1970-tallet ble igangsatt to lovutredninger (Seip- og Sandvik-utvalget) som senere resulterte i personregisterloven (1978). Loven ble avløst av personopplysningsloven i 2000. Begge lover ble i stor grad tuftet på den interesseteori som ble utviklet parallelt med utredningsarbeidene. Sentralt stod lederen for "Avdeling for edb-spørsmål" (i dag SERI), professor dr. juris Knut S. Selmer, som sammen med Ragnar Dag Blekeli gav ut boken Data og personvern (1977).
 
SERI og AFIN har lenge spilt en betydningsfull rolle i forskning og debatt vedrørende personvern, og flere skjellsettende doktoravhandlinger er skrevet. I 2001 forsvarte Lee A Bygrave sin avhandling Data Protection Law: Approaching Its Rationale, Logic and Limits, et arbeid som i dag kan regnes som et internasjonalt standardverk innen personvern. Stephen K. Karanjas avhandling Schengen Information System and Border Control Cooperation: A Transparency and Proportionality Evaluation (2006) går rett til kjernen av avveininger mellom sikkerhet på den ene side og personvern og menneskerettigheter på den annen. Samme år kunne Rolf Riisnæs forsvare avhandlingen Digitale sertifikater og sertifikattjenester - roller, oppgaver og ansvar som gjelder spørsmål om informasjonssikkerhet og elektroniske sertifikaters og sertifikattjenesters art, særpreg og potensial. I de senere år har vi hatt gleden av to doktoravhandlinger om personvern innen helseområdet: I 2010 forsvarte Jue Liu sin avhandling Legal regulation of Biometric Identification and Autentication Process, om personvernutfordringer knyttet til teknologi som ”leser kroppen”. Herbjørn Andresen avhandling (2010) diskuterte tilgang til og videreformidling av helseopplysninger på tvers av IT-systemer og organisatoriske grenser.
 
SERI har arbeidet med informasjonssikkerhet siden midten av 1980-årene, først i tilknytning til personvern og senere også som mer selvstendig emneområde. I de senere årene har det bl.a. vært forsket på informasjonssikkerhetsregelverk, dvs. forskning i skjæringspunktet mellom informasjonssikkerhet og regelverksadministrasjon (se under forskningsområdet "Rettsteknologi").
 
Personvern og informasjonssikkerhet er sentralt innen den elektroniske forvaltningen, noe som innebærer at studentforskningen knyttet til masteroppgaver i forvaltningsinformatikk og rettsvitenskap har stor betydning innen dette forskningsfeltet.

Prosjekter

Avsluttede prosjekter

Kontakt

Professor Dag Wiese Schartum

Publisert 30. nov. 2009 09:10 - Sist endret 9. des. 2020 12:01