eForvaltning

Hvordan kan vi bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) til å forbedre og effektivisere offentlig forvaltning og samtidig ivareta rettssikkerhet og personvern? I vår forskning innen elektronisk forvaltning (eForvaltning) er vi særlig opptatt av automatisering av rettslige beslutninger og spørsmål om felles bruk av opplysninger på tvers av forvaltningsområder. Sentralt står også spørsmål om hvorledes vi kan styre endringsprosesser i offentlig forvaltning når IKT er virkemiddel for endring.

Utvikling av fagområdet

SERI har arbeidet med "EDB i forvaltningen" siden midten av 1970-årene, jf Jon Bings grunnleggende artikkel Automatiseringsvennlig lovgivning (1977). Dag Wiese Schartums doktoravhandling Rettssikkerhet og systemutvikling i offentlig forvaltning (1993) var basert på en rettslig undersøkelse av programkode i forvaltningens beslutningssystemer og la grunnlag for elementer i en systemutviklingsmetodikk som i dag undervises på masterstudiet i forvaltningsinformatikk.
 
Sentralt i dagens arbeid står også professor dr. scient Arild Jansen som bl.a. er eksponent for en informatisk innfallsvinkel. Det utføres også studentforskning innenfor området knyttet til masteroppgaver i forvaltningsinformatikk.
 
Forskningsområdet er knyttet til Avdeling for forvaltningsinformatikk.

Prosjekter

  • Styring av eForvaltningen i Norge

    En økende bruk av IKT synliggjør den manglende samhandling mellom IKT-løsningene i forvaltningen. Systemene bygger på ulike tekniske plattformer, grensesnittene er lite standardiserte og definisjonene av data som utveksles mellom systemer er ikke konsistente. Mange etterlyser derfor en sterkere samordning av IKT-utviklingen.

  • 08.10.2012-12-15-23-a958 Semicolon II – Elektronisk samhandling – full fart i forvaltningen

    Kan opplysninger om personer utveksles elektronisk fra et forvaltningsorgan til et annet uten samtykke fra den opplysningene gjelder? Er svaret nei, må hvert organ gjøre jobben med tradisjonell manuell innsamling av sine opplysninger. Er svaret derimot ja, kan forvaltningsorganene etablere effektive systemer for automatisk informasjonsutveksling, såkalt «elektronisk samhandling».

Kontakt

Professor Arild Jansen

Publisert 18. okt. 2009 22:59 - Sist endret 9. des. 2020 12:40