English version of this page

Fra fengsel til frihet (EPTrans) (avsluttet)

- En etnografisk studie av løslatelsen av rumenske innsatte

Kongsvinger fengsel er Norges eneste rene utlendingsfengsel. Bildet er fra fengselets avdeling med høyere sikkerhetsnivå. Foto: privat.

Om prosjektet

«An ethnography of prisoners' transitions» er en etnografisk studie av tilbakeføring til samfunnet etter fengselsstraff for utenlandske innsatte.


Prosjektet skal frambringe kunnskap om overganger fra fengsel til frihet fra perspektivet til rumenske innsatte. Prosjektet vil undersøke om og hvordan kulturelle og sosiale omgivelser, strukturar og institusjonar virker inn på løslatelses- og reintegreringsprosessen. Studien vil også kaste lys over ulike aspektar ved tilbakeføringsprosesser generelt.

Studien gjennomføres bade i norske og rumenske fengsler.

Mål

Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til økt kunnskap om veien tilbake til samfunnet etter endt soning av en fengselsdom. Det rettes et særlig fokus på fengselets arbeid med å forberede løslatelse for utenlanske innsatte.

. Prosjektet har som målsetning å:

  • Bidra til forbedring av kriminalomsorgens arbeid med, og tilbud retta mot, utenlandske innsatte generelt og rumenske innsatte spesielt
  • Identifisere ressurser og utfordringer for reintegrering og i samarbeid med tidlegere innsatte utvikle anbefalinger om hvordan disse kan løses
  • Øke samfunnets evne til å møte problemer knyttet til demografiske endringer og økt kulturelt mangfold i Europa
  • Styrke det kriminologiske forskingssamarbeidet mellom Romania og Norge

Finansiering

Noreg har bilateralt forskingssamarbeid med seks land, finansiert gjennom EØS-midlene: Estland, Latvia, Polen, Tsjekkia, Ungarn og Romania.

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Midlene blir kanalisert til 15 EU-land i Sentral- og Sør-Europa. Norges Forskningsråd koordinerer den norske deltakelsen i seks bilaterale program.

Samarbeid

«An ethnography of prisoners' transitions» (EPTrans) er et samarbeid med Universitetet i Bukarest. Prosjektet ledes av et konsortium bestående av Ioan Durnescu, Universitetet i Bukarest, og Thomas Ugelvik, Universitetet i Oslo.

Prosjektet avsluttes våren 2017.

Se også:

Thomas Ugelvik har skrevet en kunnskapsoversikt om utfordringer knyttet til utenlanske innsatte publisert i The Routledge Handbook on Crime and International Migration.

Publisert 13. aug. 2014 15:41 - Sist endret 22. jan. 2021 12:44