Diskriminering og reaksjoner

Prosjektet undersøkte hvilke former for muslimhets unge muslimer opplevde og hvordan de håndterte og reagerte på fiendtlighet.

Om prosjektet

Forskningen viser utbredt skepsis til IsIam og muslimer i Norge og i Europa forøvrig. Muslimhat, hets, og anti-islamisme preger også hverdagen til rundt 200 000 norske muslimer. Skjeve blikk på gata, fiendtlige kommentarer og mer formell diskriminering er uttrykk for skepsis og fordommer mot islam. Det er få samfunnsforskere som har undersøkt hvordan muslimer og minoriteter reagerer på slike ubehagelige opplevelser. Dette prosjektet undersøkte derfor hvilke strategier unge muslimer og minoriteter har i møte med hat og stereotypier.

Metode

Vi gjennomførte 90 kvalitative intervjuer med unge muslimer i Norge om deres egne erfaringer med diskriminering og muslimhets, og hvordan de reagerte i møte med slike negative erfaringer. Vi bruker begrepet muslimhets om det intervjupersonene selv forstod og hadde opplevd som direkte og personrettet hets som tydelig var knyttet til at de var muslimer.

Vi intervjuet ytterligere 40 unge med etnisk minoritetsbakgrunn og utvidet dermed prosjektets opprinnelige fokus på religion, radikalisering og motstand mot ekstremisme, til også å inkludere rasisme, mobilisering mot rasisme og diskriminering av muslimer og etniske minoriteter.

Resultater

Vi har kartlagt unge minoriteters opplevelse av muslimhets og rasisme. Studiene har hatt et spesielt fokus på hvordan unge minoriteter reagerte på, prøvde å leve med, og øvet motstand mot hets, hat og fordommer. En del muslimer gikk inn i diskusjoner for å “forsvare” islam, noen ganger prøvde de å forstå eller prate ned hetserne for å gjøre dem mindre viktige. Mest slående var det hvor ofte de beskrev at det var viktig for dem å møte hets med åpenhet og forståelse. Rasisme ble møtt på lignende måter, men her var også sosial protest viktig. Studiene våre utforsket samspillet mellom muslimhets, rasisme og nye former for sosial mobilisering (gjennom Black Lives Matter).

Medieomtale

Publikasjoner

Kontakt oss her for tekster som ikke er publisert eller er bak betalingsmur.

Masteroppgaver

  • "Personlig hadde jeg uten tvil ikke greid det uten min religion": En studie av unge muslimers mestring av hets og diskriminering i Norge
  • Rasismen under ytan: Norska Black Lives Matter-demonstranters upplevelser av rasism i vardagen, och rättens möjligheter att bemöta dessa
Publisert 16. nov. 2020 20:43 - Sist endret 27. juni 2022 19:02