English version of this page

JUSTEXPORTS-prosjektet

Rettsstatsbygging i krisetid: Skandinavisk eksport av strafferett & rettsstatlige prinsipper.

Norsk politikvinne viser frem noe på mobilen til to sudanske menn i et fotografi.

Norges politiarbeid i FN-operasjonen i Sør-Sudan. Foto: FNs fredsbevarende operasjon i Sør-Sudan (Unmiss) (CC BY-NC-ND 2.0)

Om prosjektet

De skandinaviske statene eksporterer strafferett gjennom sin utenrikspolitikk og bistandsprogrammer. Denne eksporten retter seg mot land så forskjellige som Afghanistan, Colombia, DR Kongo, Kosovo, Litauen og Ukraina og angår spørsmål som spenner fra spesifikke reformer av det nasjonale strafferettssystemet til bredere internasjonale initiativ om kvinners rettigheter, transnasjonal organisert kriminalitet og internasjonal rettferdighet. Likevel har «strafferettseksporter» og hva de sier om skandinavisk straffekraft, utenrikspolitikk og posisjon(ering) i det internasjonale samfunnet aldri blitt utforsket.

Ved å kombinere innsikt fra global kriminologi, internasjonale relasjoner og rettssosiologi, utforsker JustExports den overordnede problemstillingen «Hvordan engasjerer de skandinaviske landene seg i eksport av strafferett?’» gjennom tre underspørsmål (1) Hvordan «reiser» strafferettseksporter?; (2) Hva er likheter og forskjeller i skandinaviske staters utenrikspolitiske bruk av strafferettseksporter; og (3) Hvordan former geopolitiske endringer bruken av strafferettseksporter i skandinaviske staters utenrikspolitikk og internasjonale bistand?

Delprosjekter

De ovennevnte spørsmålene er analysert på tvers av ulike delprosjekter som utforsker tre ulike nivåer av skandinavisk strafferettseksport:

#1 - Skandinaviske strafferettseksporter

Delprosjektet gir en diskursiv oversikt over hvordan skandinavisk strafferett reiser, gjennom å opprette en åpent tilgjengelig database om skandinaviske strafferettseksporter.

Databasen vil gi innsikt i alle prosjekter som handler om straff og/eller kriminalitetsbekjempelse i skandinavisk utenrikspolitikk og internasjonal bistand. Det skal også samles og utvikles datamateriale om de ulike prosjektenes natur, formål og resultater, gjennom dokumentanalyser og intervjuer. 

Målet er å utvikle grunnkunnskap som kan gjøre skandinavisk eksport av strafferett og rettsstatlige prinsipper til tema for videre kriminologisk forskning. 

Ta kontakt med Katrine Antonsen for spørsmål angående delprosjektet.

#2 - Skandinavisk strafferettseksport til nasjonalt nivå

Delprosjektet fordyper seg i et tilfelle av strafferettseksport til det nasjonale nivå, i en stat i eller i ferd med å bygges opp etter konflikt. Basert på omfattende feltarbeid vil dette delstudiet gi praktisk innsikt i hvordan skandinaviske aktører arbeider med rettstatsbygging utenfor egen nasjonalstat. 

En stipendiat- eller postdoktorstilling er åpen for denne delen av prosjektet.

Den valgte kandidaten forventes å – innenfor rammene til JUSTEXPORTS – utvikle et uavhengig doktorgrads- eller postdoktorprosjekt. Eksempler på hva et slikt prosjekt kan fokusere på inkluderer, men er ikke begrenset til (i) casestudier av skandinavisk innsats for å forbedre og styrke strafferettssystemet og rettsstaten i et spesifikt land (f.eks. Georgia, Moldova, Kosovo eller Ukraina); (ii) casestudier av spesifikke former for skandinavisk strafferettseksport (f.eks. kjønnsrettferdighet; gjenopprettende prosesser; narkotikapolitikk; fengselsreform); eller (iii) casestudier av nettverk med strafferettsekspertise (f.eks. politi; kriminalomsorg; dommere; rettsmedisinske eksperter) etablert for internasjonal utplassering fra Danmark, Norge og/eller Sverige.

#3 - Skandinavisk strafferettseksport til internasjonalt nivå

Delprosjektet utforsker et tilfelle av strafferettseksport til det internasjonale nivå. Det fokuserer på skandinavisk strafferettseksport til og gjennom multilaterale og internasjonale organisasjoner, som EU, Den internasjonale straffedomstolen og FN. Gjennom feltobservasjoner og intervjuer med diplomater og praktikere utforsker vi hvordan de skandinaviske statene posisjonerer seg internasjonalt på områdene kriminalitetskontroll og rettferdighet. Vår analyse gir ny innsikt i straff- og strafferettens rolle i utenrikspolitikken.

Ta kontakt med Randi Solhjell for spørsmål angående delprosjektet.

Prosjektperiode

Prosjektet er aktivt fra 2021–2026.

Finansiering

JustExports er finansiert av forskningsrådet under programmet for Unge forskertalenter FRIPRO – Banebrytende forskning (2022-2026), og har fått tildelt 8,0 millioner kroner.

Publikasjoner 

Publikasjoner og nyheter fra JustExports er tilgjengelig på de engelske prosjektsidene.

Publisert 18. jan. 2022 13:23 - Sist endret 2. nov. 2022 15:34

Kontakt

Prosjektleder

Kjersti Lohne

Lohne er for tiden i svangerskapspermisjon. For henvendelser vedrørende prosjektet, ta kontakt med Katrine Antonsen

Administrasjon

Maud Hol