Rettsleggjeringsprosjektet (avslutta)

Rettsleggjeringsprosjektet er eit forskingsprosjekt ved IKRS som ser nærmare på spørsmål om konsekvensane av at stadig større delar av samfunnslivet reguleras ved lovar og direktiv.

Krogh: Kampen for tilværelsen

Om prosjektet

Rettsliggjering og rettsleg styring er sentrale begrep i prosjektet. Prosjektets teoretiske fundament kviler på nyare rettssosiologisk litteratur om desse begrepa, samt internasjonalisering og globalisering av retten.

Spørsmål som sjåas nærmare på er:

 • Førar den aukande bruken av lovar og direktiv til å auke rettslege organars avgjerdskompetanse på kostnad av politikk og forvalting?
 • Dersom stadig fleire område av samfunnet reguleras gjennom lovar og direktiv, skjer det ved endra rammevilkår eller direkte inngripen?
 • Innskrenkar eller utvidar rettsleggjering det politiske spelerom?
 • Kan samfunnet styras kun ved rettsreglar eller er det klare avgrensingar i slik styring?
 • Svekkas eller styrkes individets fridom?

Det gjenstår eit oppsummerande bokprosjekt ved professor Knut Papendorf og professor Kristian Andenæs for utgivelse 2015.

Samarbeid

Forskarane på prosjektet er hovudsakleg tilknytta IKRS, men samarbeidar og med forskarar frå Nordlandsforskning og Institutt for Samfunnsforskning, UiO. Forskingsprosjektet har per dags dato resultert i eit avslutta post.doc prosjekt vedrørande billighetserstatning, og ei rekke andre.

 

Finansiering

Rettsliggjøringsprosjektet er finansiert av VAM-programmet ved Norges Forskningsråd.


Resultat

 • Lied, Camilla (2013) Gatejurister. Akademika Forlag: Oslo
 • Papendorf, Knut (2012) Rett for alle? Novus Forlag: Oslo.
 • Andersen, E. (2011) Fylkesmannens behandling av klagesaker etter opplæringsloven. Masteravhandling, UiO.
 • Ellingsen, F. (2011) Fylkesmannens klagesaksbehandling av vedtak etter Plan-og Byggningsloven (1985). Masteravhandling, uiO.
 • Kvernmo, G. (2012) Fylkesmannens klagesaksbehandlingen av vedtak etter sosialtjenesteloven (1991). Masteravhandling, UiO.
 • Kveen, M. (2012) Fylkesmannens saksbehandling av klager etter pasient-og brukerrettighetsloven. Masteravhandling, UiO.
Emneord: rettssosiologi, forskningsprosjekt
Publisert 19. okt. 2009 22:44 - Sist endra 25. aug. 2015 14:19