Rettsoppfatningen i befolkningen

Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap om ulike typer av rettsoppfatning i den norske befolkningen, basert på en representativ befolkningsundersøkelse og fokusgruppeintervjuer.

Bildet viser muren til Oslo fengsel og et stort tre som står på utsiden.

Oslo Fengsel. Foto. Morten Fredriksen

Om prosjektet

Politikere og debattører henviser ofte til befolkningens rettsoppfatning eller rettsfølelse som et argument for hardere straff. Men hva mener befolkningen egentlig om hvordan og hvor mye man bør straffe forskjellige former for kriminalitet?

Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap om ulike typer av rettsoppfatning i den norske befolkningen. Dette sorterer under den generelle rettsoppfatningen, som omfatter befolkningens generelle holdninger til og følelser om lov, rett og straff, den informerte rettsoppfatningen, som omfatter vurderinger av straff i konkrete og kontekstualiserte kriminalsaker, og den konkrete rettsoppfatningen, som baserer seg på hvilken type resonnering som gjøres rundt straff i disse sakene.

Forskningsspørsmål

Sentrale problemstillinger som skal belyses er kunnskap og holdninger i befolkningen om straffbare handlinger og straffenivå for disse. Studien skal også belyse hvordan folk resonnerer rundt de grensedragninger som er satt mellom lovlige og straffbare handlinger.

Det er også behov for mer kunnskap om mulig samsvar mellom rettsoppfatning og faktisk straffeutmåling i domstolene.

Prosjektet vil kartlegge befolkningens rettsoppfatning når det kommer til fire ulike typer lovbrudd:

  1. seksuallovbrudd
  2. narkotikakriminalitet
  3. hatefulle ytringer
  4. vold og mishandling

Datainnsamling

Vi vil i prosjektet bruke telefonintervjuer og en vignettbasert spørreundersøkelse til et representativt utvalg av den norske befolkningen, samt en kvalitativ oppfølging blant ungdom og unge voksne i fokusgruppeintervjuer basert på de samme vignettene.

I tillegg vil vi samle inn data om det faktiske straffenivået i Norge ved hjelp av et dommerpanel. Sist legger vi opp til å samle inn data om ungdom spesielt gjennom spørreundersøkelsene Ungdata.

Finansiering

Justis- og beredskapsdepartementet

Prosjektperiode

01.10.2021-31.12.2022

Prosjektnummer

202513

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeide mellom IKRS, NOVA og KRUS. Velferdsforskningsinstituttet NOVA er prosjekteier og administrerer prosjektet. 

Se også forskningsprosjektsiden ved OsloMet.

Publisert 10. feb. 2022 21:01 - Sist endra 7. mars 2022 13:41