Hedda Giertsen

Professor em.

Faglig kompetanseområde

Hedda Giertsen holder på med et arbeid om et tiltak for kvinner som er fattige, uten fast bosted, som har lang erfaring med å bruke rusmidler og får legemiddelassistert behandling. Tiltaket gir bolig og mat, samtaler og hjelp til å bedre sider ved kvinnenes livssituasjon. Ett av kriteriene for å få plass er at 'beboerne ønsker å gjøre noe med sin situasjon'. Tanken er at tiltaket skal fungere som et midlertidig bosted, 'på vei til egen bolig' eller annen form for bosituasjon.

Temaer som tas opp er: Hvordan ser ansatte på dette arbeidet – hvilke verdier, menneskesyn og tenkemåter er dette arbeidet forankret i? Dette sees i forhold til tenkemåter som ligger til grunn for tiltak i regi av kontrollapparat, helsevesen og sosialomsorg. Videre beskrives ansattes arbeid overfor beboere i forhold til spørsmål som: Hva er viktig? Hvilke grenser fins og hvordan blir de håndhevet? Hva ser ansatte som mål og hvordan blir de oppnådd? Enda et tema er: Hva ser politiske og administrative myndigheter som mål og hva ser de som relevante målinger?

Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi, Straff, Kriminalitet og avvik, Marginalisering

Publikasjoner

 • Giertsen, Hedda (2021). Prison ideas and architecture 1850-today: relevance to Norwegian prisons and prison policy. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 108(1), s. 157–174. doi: 10.7146/ntfk.v108i1.125569. Fulltekst i vitenarkiv
 • Giertsen, Hedda (2020). Hvis fengselsstraff er uhyrlig. I Dullum, Jane Vibeke; Andenæs, Kristian & Renland, Astrid (Red.), En fengslende historie. Festskrift til KROM - Norsk forening for kriminalreform 50 år. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-4222-0. s. 133–156.
 • Giertsen, Hedda (2018). Prison and Welfare in Norway: Implications for prison policy. I Pavarini, Massimo & Ferrari, Livio (Red.), No prison. EG Press. ISSN 1911439138. s. 145–162.
 • Giertsen, Hedda (2017). The Peculiar Relations between Crime and Punishment. I Papendorf, Knut-Erich & Nafstad, Ida (Red.), Restorative Process from Oslo til Havana and Back. Discussions on Implementing and Strengthening Restorative Justice Processes in Cuba and Norway.. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-876-0. s. 143–171.
 • Giertsen, Hedda (2015). Velferdstiltak i fengsel. Ansattes erfaringer fra tre avdelinger for fanger med rusproblemer. Begrunnelser for straff. KRUS.
 • Giertsen, Hedda; Nylander, Per Åke; Frank, Vibeke Asmussen; Kolind, Torsten & Tourunen, Jouni (2015). Prisoners' experiences of drug treatment and punishment in four Nordic countries. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. ISSN 1455-0725. 32(2), s. 145–164. doi: 10.1515/nsad-2015-0017.
 • Giertsen, Hedda (2015). Abolitionism and reform: a possible combination? Notes on a Norwegian experiment. I Mathiesen, Thomas (Red.), The politics of abolition revisited. Routledge. ISSN 978-1-315-77790-0. s. 286–296.
 • Giertsen, Hedda & Kolind, Torsten (2014). Fengslenes innsats overfor innsatte med rusproblemer: ansattes perspektiv. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 101. doi: 10.7146/ntfk.v101i2.70168.
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2014). Å bli synlig - som hva? To eksempler på utstøting og integrering i det norske samfunnet: Tatere og narkotikabrukere. I Finstad, Liv & Lomell, Heidi Mork (Red.), Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-749-7. s. 161–182.
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2014). Møtested for straff og velferd: Rusmestringsavdelinger i fengsel, ansattes syn. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 101(2), s. 158–182. doi: 10.7146/ntfk.v101i2.70167.
 • Giertsen, Hedda (2012). Kriminal- og ruspolitikk som kontroll og fattigdomspolitikk. Tre eksempler. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 29–48.
 • Giertsen, Hedda (2012). Straff som straff, straff som rehabilitering - eller noe annet? Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-676-6. s. 65–78.
 • Giertsen, Hedda (2012). Hvem vil være fange? I Hammerlin, Yngve & Johnsen, Berit (Red.), Festskrift til Inger Marie Fridhov. KRUS. ISSN 9788282570183. s. 59–74.
 • Giertsen, Hedda (2012). Policy on drugs in Norwegian prisons: Increased control, answers to poverties and looking for a life after release. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. ISSN 1455-0725. 29(6), s. 589–604. doi: 10.2478/v10199-012-0049-0.
 • Giertsen, Hedda (2010). Stoltenbergutvalget og dagens narkotikapolitikk - endringer eller fortsettelse? Kritisk juss. ISSN 0804-7375. s. 273–284.
 • Christie, Nils & Giertsen, Hedda (2008). På reise med Dag. I Nilsen, Håvard (Red.), Frihet og klasse. Tekster til Dag Østerberg. Res Publica. ISSN 978-82-8226-006-0. s. 185–194.
 • Giertsen, Hedda (2006). Dommerledet narkotikaprogram. I Finstad, Liv (Red.), Norsk kriminologi 50 år. Innlegg fra fagkonferansen 22. januar 2005. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. ISSN 9788281820005. s. 77–82.
 • Giertsen, Hedda (2006). Meningsløs vold har mening. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 6–39.
 • Giertsen, Hedda (2006). Oppdelt i småbiter og satt sammen på nytt. OASys 'Offender assessment and management system' - et lovbrytermålesystem. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 23–40.
 • Christie, Nils & Giertsen, Hedda (2005). Tvang. I Steen, Thorvald (Red.), Asylet. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-23210-8. s. 198–220.
 • Giertsen, Hedda (2005). In-depth and insightful. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. ISSN 1455-0725. 22, s. 181–185.
 • Giertsen, Hedda (2003). Straff er ikke noe rensemiddel, Fortsatt uferdig. Festskrift til Thomas Mathiesen. Pax Forlag. ISSN 82-530-2523-8. s. 170–187.
 • Giertsen, Hedda (2003). Voldens sosiologi. Tidsskrift for sjelesorg. ISSN 0333-3388. s. 267–282.
 • Giertsen, Hedda (2002). Kan vi mene noe bare om det målbare? Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 1/2, s. 43–66.
 • Giertsen, Hedda (2002). Drap i samfunnsperspektiv - svar til en noe spesiell leser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 1-2, s. 98–99.
 • Giertsen, Hedda (2001). Det ugjennomtrengelige, Tvers igjennom lov til seier. Pax forlag, Oslo. s. 110–145.
 • Giertsen, Hedda (2001). Rasisme, vold og reaksjoner, Årsrapport 2000. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. s. 13–18.
 • Giertsen, Hedda (2001). On bringing conflicts to the surface, Årsrapport 2000. s. 19–23.
 • Giertsen, Hedda (2001). Forholdet mellom kriminologi og kriminalpolitikk. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. s. 23–41.
 • Giertsen, Hedda (2001). Drap i samfunnsmessig perspektiv. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 72–75.

Se alle arbeider i Cristin

 • Giertsen, Hedda; Markov, Dimitar & Doichinova, Maria (2016). Drug Users in Prison. Norway's Experiences and Bulgaria's Challenges. Center for the Study of Democracy, Norway Grants, EEA grants. ISBN 978-954-477-268-0. 109 s.
 • Hanoa, Kristin; Varang, Kjersti & Giertsen, Hedda (2004). Liv og lovbrudd. Grove ran, slik utøvere selv ser det. Gutter på kant ned loven og seg selv. Spening, penger, tid. Voldshendelser i samfunnssammenheng. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00554-3. 278 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Giertsen, Hedda (2021). Var fengsel bedre før? Om fortidens, nåtidens og fremtidens fengsler. WayBack, Litteraturhuset, Oslo. [Internett]. https://www.facebook.com/events/180781593852672?active_tab=a.
 • Giertsen, Hedda (2021). Historisk straff, Røverradion, NRK P2. [Radio]. https://radio.nrk.no/serie/roeverradioen/KMTE83006721.
 • Giertsen, Hedda (2021). Fengselsidéer og arkitektur. Hvilken betydning har dette for fanger og fengselspolitikk?
 • Giertsen, Hedda (2019). Innlegg til lansering av: Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Kariane Gärtner Westrheim & Helene Marie Kjærgård Eide (red.).
 • Giertsen, Hedda (2019). Hva skjer i dagens kriminalomsorg – sett i forhold til tidligere tiders fengselspolitikk?
 • Giertsen, Hedda (2018). Utviklingen i fengslene. Fra vondt til verre? En villet politikk?
 • Angelis, Sophia; Tostrup, Elisabeth & Giertsen, Hedda (2018). Six Norwegian Prisons. Ideas Spaces Experiences. 1850 till today.
 • Giertsen, Hedda (2018). Fengslende lesning. sosiologen.no.
 • Giertsen, Hedda & Dullum, Jane Vibeke (2017). Ny ungdomsstraff: Spørsmål om rettssikkerhet og hensyn til integritet. I Fridhov, Inger Marie; Johnsen, Berit & Bakken, Doris (Red.), Festskrift til Yngve Hammerlin. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. ISSN 978-82-8257-051-0. s. 35–40.
 • Giertsen, Hedda (2016). Drug users in Prison: Norway's Experiences.
 • Giertsen, Hedda (2014). How control has colonized its surroundings. Some experiences from Norwegian drug policy. .
 • Giertsen, Hedda (2014). Norsk narkotikapolitikk.
 • Giertsen, Hedda (2014). Temaer til diskusjon om fengselsforksning og fengselspolitikk. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Giertsen, Hedda (2014). Fengselssosiologi og fengselspolitikk. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2013). Rusavdelinger i norske fengsler sett fra ansattes ståsted.
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2013). Narkotikapolitikk i nordiske fengsler.
 • Giertsen, Hedda (2010). Norsk narkotikapolitikk- mer av det gamle, nytenkning eller begge deler?
 • Giertsen, Hedda (2010). Friomsorgen i kriminologisk fugleperspektiv.
 • Giertsen, Hedda (2010). Grunnverdier i narkotikapolitikken. Hvilke verdier gjelder og hvilke bør gjelde?
 • Giertsen, Hedda (2010). Hvordan møter vi rusproblemer som samfunn og nærmiljø?
 • Giertsen, Hedda (2009). En lite treffende beskrivelse. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Giertsen, Hedda (2009). Norsk kriminalomsorg siste 15 år. FRI sett i lys av utviklingstrekk og trender.
 • Giertsen, Hedda (2009). Meningsløs vold har mening: Vold i lys av samfunnsstruktur og livssituasjon.
 • Giertsen, Hedda (2008). Rehabilitering i fengsel?
 • Giertsen, Hedda (2008). Sivil motmakt. Erfaringer blant beboere og ansatte i et rehabiliteringstiltak for kvinner som har levd på gaten.
 • Giertsen, Hedda & Christie, Nils (2008). Straff og pine. Allmennmenneskelige straffeoppfatninger.
 • Giertsen, Hedda (2007). Kommentar til arbeidsgruppe 3, forarbeid til stortingsmelding om straff. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Giertsen, Hedda (2007). Dagboksblad. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623.
 • Giertsen, Hedda (2007). Perception of drug users in law, in medicine and in low-threshold institutions.
 • Giertsen, Hedda (2007). Today's Nordic Prison - more or less coercive?
 • Giertsen, Hedda (2007). Violence among youth in Western Europa. How to interpret it?
 • Giertsen, Hedda (2007). Voldsutviklingen i Oslo - omfanget av voldsbruk i Oslo før og nå.
 • Giertsen, Hedda (2007). Meningsløs vold har mening 4.
 • Giertsen, Hedda (2007). Meningsløs vold har mening 3.
 • Giertsen, Hedda (2006). Nedkriminalisering av narkotika.
 • Giertsen, Hedda (2006). Fins det et rusfelt? Rus og avhengighet.
 • Giertsen, Hedda (2006). KRIMINALISERING AV RUS. KRIGEN MOT NARKOTIKAog hvilke følger får den – for den som rammes og for oss som samfunn?
 • Giertsen, Hedda (2006). Mål og mening. Et rehabiliteringstiltak sett fra utsiden og innsiden.
 • Giertsen, Hedda (2006). Meningsløs vold har mening.
 • Giertsen, Hedda (2006). OPPDELT I SMÅBITER OG SATT SAMMEN PÅ NYTTOASys ’Offender Assessment and management SYStem’ – et lovbrytermålesystem.
 • Giertsen, Hedda (2006). Hva er fengsling? Oppnår vi noe og hvem oppnår i så fall hva? Hva gjør fengsling med mennesker? Hensikt og mål?
 • Giertsen, Hedda (2005). Universitetsfengsel - er det en god idé? [Avis]. Forskningsetikk.
 • Giertsen, Hedda (2005). Meget dårlig forslag. [Avis]. Aftenposten.
 • Giertsen, Hedda (2005). Oppdelt i småbiter og satt sammen på nytt - livshistorier, straff og målinger.
 • Giertsen, Hedda (2005). Dommerledet narkotikaprogram.
 • Giertsen, Hedda (2005). Voldshendelser som speilbilder af samfunnsforhold.
 • Giertsen, Hedda (2005). Vold mellom ukjente i samfunnsmessig perspektiv. Vold mellom ukjente begått av unge menn i grupper og gjenger. Hvilke samfunnsforhold øker risikoen for slike hendelser.
 • Giertsen, Hedda (2005). Mål og mening. Et rehabiliteringssted sett med ansattes øyne.
 • Giertsen, Hedda (2005). Hvor mange og hvem fengsler vi - i dag og i fremtiden?
 • Giertsen, Hedda (2004). Innsiktsfullt og nært. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. ISSN 1455-0725. 21(4-5), s. 355–358.
 • Giertsen, Hedda (2004). Tiltak i fengsel: Hva bør gjøres, og hvordan kan vi vite hva som er bra? I Finstad, Liv (Red.), Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Årsrapport 2003. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. s. 43–44.
 • Giertsen, Hedda (2004). Om program i fengslene.
 • Giertsen, Hedda (2004). Straffegjennomføringsloven som pedagogisk prosjekt - til fengslets eller fangenes fordel ?
 • Giertsen, Hedda (2004). VOLD OG SAMFUNNSFORHOLD .
 • Giertsen, Hedda (2004). ETISKE SIDER VED UNIVERSITETSFENGSEL.
 • Giertsen, Hedda (2003). Fange av idéhistorien. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 98–99.
 • Giertsen, Hedda (2003). Sammen, underveis. Den gode samtalen, de gode opplevelsene, det gode livet. Embla. ISSN 0807-0628. s. 25–30.
 • Giertsen, Hedda (2003). Definisjon av begrepet kriminalitetsforebygging.
 • Giertsen, Hedda (2003). Egnet for utstøting.
 • Giertsen, Hedda (2003). Problemområder i kriminalomsorgen.
 • Giertsen, Hedda (2002). Hva er et resultat?
 • Giertsen, Hedda (2002). Den nye straffegjennomføringsloven.
 • Giertsen, Hedda (2002). Hvordan vi forstår vold og betydningen av ulike forståelsesmåter.
 • Giertsen, Hedda (2001). Kan drap forklares?
 • Giertsen, Hedda (2001). Bokanmeldelse av: "Antologi. 8 reflektioner om kriminalpolitik". Brå-rapport 1999:9. Brottsförebyggande rådet, Stockholm 1999. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. s. 275–283.
 • Giertsen, Hedda (2001). Men får de hjelp? Fontene. ISSN 0805-5432. s. 34–35.
 • Giertsen, Hedda & Gunnlaugsson, Helgi (2015). Drugs: What is the problem and how do we perceive it? Policies on drugs in Nordic Countries. Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. ISSN 978-82-7688-042-7.
 • Giertsen, Hedda (2003). Forebygging som fare. Det kriminalitetsforebyggende råd.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 11:11 - Sist endret 4. juni 2021 11:23

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter