Utdanningsrett

Utdanning er en grunnleggende forutsetning for at den enkelte skal kunne delta og ivareta sine interesser i det moderne demokratiske samfunn. For samfunnsliv og næringsliv er utdannelse en grunnleggende forutsetning for demokrati, utvikling og velferd.

Presentasjon av området

Utdanningsretten har fokus på problemstillinger i alle faser av utdanningsforløpet. Dette innbefatter spørsmål i forhold til barnehage, grunnskole, videregående skole, universitet og høgskole, samt den opplæring som finner sted i arbeids- og næringslivet. Spørsmålene er knyttet til både offentlig og privat opplæring, så vel som hjemmeunderundervisningens rettslige sider.

Utdanningsretten omhandler bla. temaer som:

  • Retten til utdanning, og de forskjellige partenes forventninger og krav til utdanningen.
  • Skoleeiere og skolelederes styring og administrasjon av utdanningsvirksomheten, og kontroll via tilsynsordningene.
  • Rettigheter til arbeidstakere i utdanningsinstitusjonen.

Avsluttede prosjekter

Legal standards and professional judgement in leadership undersøker hvordan ledere på ulike nivåer i skolen fortolker og håndhever lovverket, og har som mål å studere skolelederes profesjonelle skjønn i møte med de rettslige standardene som gjelder for skolen. Prosjektet ble finansiert av NFR.

Studieprogrammer og emner

Det undervises for tiden ikke i utdanningsrett (skolerett), men det er mulig å skrive masteroppgave innenfor faget. Det gis veiledning i forbindelse med dette, og med valg av tema for både 30 og 60 studiepoengsoppgaver. Ta eventuelt kontakt med professor Kirsten Sandberg.

Masteroppgaver

Samarbeid

Verktøy

 

Publisert 23. nov. 2012 10:33 - Sist endret 10. des. 2021 19:28