Utdanning av kvinnerettslig ekspertise i Afrika

På slutten av 80-tallet startet et samarbeid mellom Institutt for offentlig rett, UiO, og University of Zimbabwe, for å styrke kvinners rettigheter og øke deres bevissthet om rettssystemet i det sørlige Afrika. Anne Hellum, professor ved Avdeling for kvinnerett, Institutt for offentlig rett, har vært med fra starten og er den som har fulgt utviklingen nøye gjennom ca. 20 år.

Professor Anne Hellum, Avdeling for kvinnerett, UiO. Foto: UiO, fotograf Terje Heiestad


Samarbeidet startet med diplomstudiet  ”Women’s law” ved UiO, og  har senere vokst til å bli et 18-måneders masterprogram; ”Master in Women and Law” og et eget PhD program. Her deltar studenter fra det sørlige og østlige Afrika, bla. Malawi, Uganda, Kenya, Zambia, Mosambik, Tanzania, i tillegg til Zimbabwe. Samarbeidet har også resultert i et eget senter; the Southern and Eastern African Regional Centre for Women’s Law (SEARCWL).

Anne Hellum, professor ved Avdeling for kvinnerett, Institutt for offentlig rett, har vært med fra starten og er den som har fulgt utviklingen nøye gjennom ca. 20 år. Samarbeidet har foregått i form av undervisning og forskning, og det har munnet ut i en lærebok som nylig har utkommet (i 2011): Women & Law. Innovative approaches to teaching, research and analysis. I boken, som er redigert av Julie Stewart og Amy Tsanga, lederne av SEARWLs masterprgram, er det bidrag fra en rekke framstående kvinnerettsjurister ved universitetene i regionen.

Norge har støttet samarbeidet i alle disse årene.

Unik pedagogisk tilnærming

Anne Hellum, du kan vel regnes som en av grunnleggerne av dette fruktbare samarbeidet. Hva vil du si karakteriserer denne boken?

- Boken, som introduserer SEARCWLs mastergradskurser, er enestående i sitt slag - i den forstand at den  kombinerer en metodisk og pedagogisk tilnærming.  Samtidig som den introduserer de ulike kurskomponentenes teoretiske og praktiske innhold viser den hvordan kursene har blitt bygget opp og hvordan det undervises. På denne måten er det en bok som rommer teoretisk, metodisk og pedagogisk refleksjon over hva det undervises i, hvorfor og hvordan. For eksempel handler et av kapitlene i boken om forholdet mellom lovreformer og strategier for sosial rettferdighet. Kapitlet viser hvordan sosial rettferdighetsteori og praktiske øvelser går hånd i hånd i et kurs som i tillegg til faglige tekster trekker film og skjønnlitteratur inn i undervisningen (Kapitel 1 Amy Tsanga).

- Et sentalt anliggende er å anskueliggjøre hvordan det undervises i forskningsmetoder som har som formål å kombinere juss og empiri. Man kan benytte egne metodekurs, bruk av feltøvelser, f.eks som en integrert del av kursene som tar for seg ulike retts- og livsområder, og til sist gjennom masteroppgavene. Formålet er å vise hvordan internasjonal og nasjonal rett i praksis kan relateres til ulike grupper afrikanske kvinners livsforhold. Slik kunnskap er viktig for å utvikle implementeringsstrategier som gjør afrikanske kvinner i stand til å realisere sine rettigheter.

- Kapitlene i boken viser hvordan det legges et kvinne- og kjønnsperspektiv på ulike rettsområder som menneskerettigheter, naturressursrett, familierett og strafferett. Mange av kursene tar for seg livs- og virksomhetsområder. Et praktisk viktig område i afrikansk sammenheng -hvor den uformelle sektor er langt større enn den formelle - er kvinner og handel. Med utgangspunkt i kvinnelige entrepenører identifiseres og analyseres sosiale, økonomiske og rettslige barrierer. Kursene kjønn, seksualitet og rett og kjønn, maskulinitet og rett er kontroversielle i afrikansk sammenheng, hvor homofili stor sett er forbudt. Disse kursene tar for seg sosiale og kulturelle stereotypier som skaper og oppretteholder diskriminering på grunnlag av kjønn og seksualitet, og gir studentene redskaper til kritisk analyse av  forholdet mellom individ, nasjon og identitet.

Ikke juss i snever forstand

Boken har jo mange fasetter; dette er altså ingen lærebok som kun tar for seg juridiske spørsmål?

- Nei, absolutt ikke; dette er en bok om et masterkurs som fra et kvinne- og kjønnsperspektiv har som formål å forstå retten i sin samfunnsmessige kontekst. Boken kan leses med utbytte av så vel personer med juridisk som  annen fagbakgrunn. Den omhandler spørsmål som  er sentrale både i den juridiske og samfunnsvitenskapelige kvinne- og kjønnsforskningen. Selv om boken vel først og fremst er myntet på studenter og lærere som arbeider med kvinners rettigheter og likestilling i afrikanske land, mener jeg den har overføringsverdi til både juridiske og samfunnsvitenskapelige forskere og undervisere i vår egen del av verden.

Spesifikt for det sørlige og østlige Afrika

Det finnes vel en rekke lærebøker allerede om temaet rundt omkring i verden?

- Kvinnerett er et relativt nytt felt, og oppsto som en tradisjon først midt på 70-tallet. Kvinnerett har vært valgfag i den juridiske profesjonsutdanningen siden 1975, og UiO var det første universitetet i verden til å ta inn faget i juristutdanningen. Tove Stang Dahl, som var den første professor i kvinnerett, fremhevet i Innledning til kvinneretten i1985  betydningen av å analysere den kjønnsnøytrale retten i lys av kvinners og menns ulike livsforhold.. Dette metodiske grepet, som ble utviklet med utgangspunkt i norske forhold og norsk rett, har vært nyttig i Afrika hvor arbeids- og ressursfordeling er langt mer kjønnet enn i Norge. En rekke studier har vist hvordan likestillingstiltak som ikke tar hensyn til den kjønnede fordelingen av arbeid og ressurser  har ført til at kvinners adgang til land og vann  har blitt svekket.

- Det har således vært et stort behov for en lærebok som beveger seg utover de abstrakte menneskerettslige prinsippene om frihet og likhet for kvinner og setter dem inn i en historisk, politisk og sosial sammenheng. For eksempel er det viktig å forstå sedvanerettens komplekse og sammensatte karakter i dagens samfunn. Mens den formelle sedvaneretten - som ble utviklet i kolonitiden - fremdeles gjelder og går for domstolene, har folks måter å ordne seg på forandret seg.

- Dette gjelder for eksempel i mange land på arverettens område. I Zimbabwe fikk juristene fra forskningsteamet "Women and Law in Southern Africa" gjennomslag for kravet om like arverettigheter på basis av dokumentasjon om at sedvaneretten hadde forandret seg!  Dette er en viktig erfaring i en kontekst hvor den dominerende nasjonalistiske rettskultur avviser menneskerettighetene som vestlig imperialisme!

Særpreg

- Det har fra første stund vært viktig at både kursene det undervises i og boken skulle lages av personer med tilknytning til det sørlige og østlige Afrika. Det skulle være en bok skrevet av og for kvinner og menn som arbeider for likestilling og likeverd i regionen.

Lærerne som har skrevet i boken underviser i kvinner og rett, kjønn, seksualitet og rett eller maskulinitet og rett ved en rekke ulike universiteter i det sørlige og østlige Afrika – for eksempel Makerere universitetet i Uganda eller Chancellor’s College i Malawi. Det har vært viktig at disse lærerne  gir boken sin egen stemme med de erfaringer og perspektiver de har fra sine hjemland. En utenforstående bygger ofte på teoretisk kunnskap om forholdet mellom kjønn, rett og kultur og  mangler erfaringsbasert kunnskap om dagens moderne afrikanske samfunn.

Fremtidsperspektiv

Hva blir de største utfordringene for kvinners rettigheter for denne regionen i fremtiden?

- Denne boken er et skritt i riktig retning, og dersom den kan bidra til at flere blir interessert i dette fagfeltet, er det en stor seier. Det viktigste er å spre kunnskap om dette feltet integrert i nasjonale utdanningsinstitusjoner; på den måten kan man utdanne en nasjonal ekspertise som kan rådgi myndigheter og sivilsamfunn i lovreformspørsmål. I dagens situasjon - hvor menneskerettighetsreformer ofte finansieres av internasjonale donorer - benytter afrikanske regjeringer seg i alt for stor grad av internasjonale konsulenter. Disse har spisskompetanse i internasjonal rett men kan lite om nasjonale og lokale forhold. Utdanning av nasjonal ekspertise er på dette som andre rettsområder et sentralt ledd i å utvikle bærekraftige strategier for å fremme  likestilling, menneskerettigheter, demokrati og godt styresett.

Gjesteforelesning med Dr. Ngeyi Kanyangolo, 26. oktober:

Onsdag 26. oktober vil Dr. Ngeyi Kanyangolo, Faculty of Law, Chancellor College i Malawi, holde en forelesning under temaet ”Informal Labour and the Ethic of Care: Legal Protection of Care-givers in Malawi”. Dr. Ngeyi Kanyangolo er ansvarlig for kurset “Women, Labour, Social Security and Law” som inngår I masterprogrammet I Women’s Law ved SEARCWL.  Sammen med Munyaradzi Gwisay har hun skrevet kapitlet ”Women labour, social security and law”  I boken Women & Law. Innovative approaches to teaching, research and analysis. Redigert av Amy Tsanga og Julie Stewart fra University of Zimbabwe.

Gjesteforelesningen er åpen for alle interesserte.

 

Publisert 9. nov. 2011 14:49 - Sist endret 7. juni 2017 12:20