Høringsuttalelse til forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Høringsuttalelse fra Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) ved Institutt for offentlig rett, UiO, 27. oktober 2018.

Avdelingen mener det er positivt at det foreslås å konkretisere aktivitetspliktens innhold både overfor offentlig myndigheter og offentlig og private arbeidsgivere. Det bemerkes at motarbeidelse av stereotypisering bør inngå som et element i aktivitetsplikten.

Videre ser KVIBALD forslaget om å innføre redegjørelsesplikt for offentlige myndigheter som myndighetsutøvere og tjenesteytere som er viktig fremskritt. I forbindelse med at Barne- og likestillingsdepartementet foreslår å styrke offentlige myndigheters redegjørelsesplikt, ville det etter KVIBALDs oppfatning vært naturlig å samtidig endre Utredningsinstruksen, slik at det også her fremkommer at likestillingsmessige konsekvenser av ulike statlige tiltak skal vurderes.

Forslaget om hvilke private virksomheter som skal være omfattet av redegjørelsesplikten er en styrking av alle andre diskrimineringsgrunnlag en kjønn. KVIBALD mener at forslaget rommer en klar svekkelse av redegjørelsespliktens omfang i tilknytning til diskrimineringsgrunnlaget kjønn. En slik svekkelse står i kontrast både til Stortingets anmodningsvedtak og Kvinnediskrimineringskomiteens konkluderende oberservasjoner (2017).

Avdelingen mener det er positivt at det foreslås å gi ombudet et særlig ansvar for å følge opp og kontrollere at aktivitets- og redegjørelsespliktene gjennomføres i praksis, men går imot forslaget om å avskjære nemndas mulighet til å håndheve om redegjørelsesplikten er oppfylt. KVIBALD ser dette forslaget som en svekkelse sammenliknet med tidligere rettstilstand.

Høringsuttalelse til forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet.

Publisert 28. sep. 2018 11:35 - Sist endret 28. sep. 2018 11:35