Trygderettslige publikasjoner

2020

Ikdahl, Ingunn. "Rettssikkerhet i velferdsstaten", Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 01 / 2020 (Volum 18), side 3-6

Syse, Aslak "Årsartikkel om lovendringer, stønader og lovforslag. Det sjuende blå statsbudsjettet etter stortingskompromisser – lovvedtak, stønader og lovforslag vedtatt eller framsatt i 2019", Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 01 / 2020 (Volum 18) side 7-41

2019

Ikdahl, Ingunn, Christian Franklin, Martin Hennig og Johan Vorland Wibye: "Ikke stykkevis og delt – rapport om Arbeids- og velferdsetatens EØS-rettslige forpliktelser". Levert Arbeids- og velferdsdirektoratet 11. desember 2019. 

Ikdahl, Ingunn: Barnepensjon. I: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal, s. 859-881

Ikdahl, Ingunn: Ytelser til gjenlevende ektefelle. I: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal, 2019, s. 827-858

Ikdahl, IngunnYtelser til tidligere familiepleier. I: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal, 2019, s. 812-826

Syse, Aslak: "Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon". I: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal, 2019, s. 707-774.

2017

Kjønstad, Asbjørn, Aslak Syse og Morten Kjelland: "Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang", Gyldendal 2017 (6. utg.)

Kjønstad, Asbjørn, Aslak Syse og Morten Kjelland (red.): "Velferdsrett II. Barnevern- og sosialrett ", Gyldendal 2017 (5. utg.)

2016

Ikdahl, Ingunn: Hvilken vekt skal man legge på Trygderettens praksis?  Argumenter fra en empirisk studie av rettsutvikling i trygderettsforvaltningen. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016, s. 309-320

Syse, Aslak og Ikdahl, Ingunn: Regelverket for stønader til mor eller far med aleneomsorg for barn fra 1. januar 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 s. 333-359

Syse, Aslak: "Verden beste foreldrepengeordning?" I: Lov, Liv og Lære: Festskrift til Inge Lorange Backer. Universitetsforlaget 2016, s. 513-532.

Ikdahl, Ingunn & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk, 2016.

2015

Ikdahl, Ingunn: De grensekryssende familier: Familieytelser og EØS. I: Trygd og pensjon i EØS. Gyldendal Juridisk 2015  s. 108-127

2013

Ikdahl, Ingunn. "Pleie i hjemmet av varig svært alvorlig syke barn. Rettsutvikling i velferdsstaten". Nordisk socialrättslig tidskrift, 2013(7-8), s 227- 293.

Publisert 4. nov. 2019 15:13 - Sist endret 24. apr. 2020 10:39