Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings- og rettspraksis (avsluttet)

Stortinget vedtok i 2003 å inkorporere FNs barnekonvensjon i norsk lov. Konvensjonen gir barn individuelle menneskerettigheter, som medbestemmelse, tanke-, tros- og ytringsfrihet, noe som vil ha konsekvens for rettspraksis og forvaltningspraksis.

Dette reiser spørsmål om hvilken plass konvensjonen rettslig sett skal ha som argument ved ulike avgjørelser, og hvilken plass den faktisk får.

Mål

Prosjektets overordnede tema er betydningen av FNs barnekonvensjon for barns levekår og velferd.

Basert på forskergruppens juridiske og rettssosiologiske kompetanse blir temaet belyst gjennom tre delprosjekter. To av dem tar utgangspunkt i at barnets rett til å uttale seg i saker som angår barnet selv er senket fra 12 til 7 år i sentrale lover som barneloven og barnevernloven. Det ene av disse er en komparativ studie av lovverk og ordninger i ulike land for å realisere barns rett til medvirkning. Det andre undersøker hvordan denne markante endringen i barns uttalerett har påvirket rettspraksis i barnefordelingssaker i Norge, så vel innhentingen og vektleggingen av barnets mening som forholdet mellom denne og barnets beste.

Det siste delprosjektet behandler ulike rettighetsdilemmaer fra en juridisk vinkel, idet det tar opp forholdet mellom barns autonomi og religiøse normer som foreldrene legger til grunn. Det behandler rettighetene i forholdet mellom foreldre og barn, og det offentliges (skolens, barnevernets) plikter, rettigheter og kompetanser i forhold til rettighetsdilemmaene.

Delprosjekter

 

Høring av barn – en komparativ studie
Professor Kirsten Sandberg

 

 

 

Barnekonvensjonen og norsk rettspraksis
Professor Kristin Skjørten

 

 

 

Barnets rett til selvbestemmelse i forhold til religiøse normer
Doktorgradsstipendiat Julia Köhler-Olsen

 

Studentavhandling

Barns rett til å bli hørt ved omsorgsovertakelse
Masterstudent Marianne Aasland Gisholt

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeidsprosjektet mellom Institutt for offentlig rett, UiO og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS.

 

 

Publisert 18. okt. 2009 22:52 - Sist endret 16. sep. 2016 13:21

Kontakt

Prosjektleder Professor Kirsten Sandberg

Administrativ kontakt Elisabeth Wenger-Hagene

 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere