Nordisk konferanse tar opp rettslige aspekter ved “Big Data” i helsetjenesten

Konferansen arrangeres sommeren 2018, men fristen for å sende inn abstrakt for bidrag er 15. desember.

Big Data i helsetjenesten

Konferansen ønsker å utrede det rettslige grunnlaget for anvendelse av Big Data i helsetjenesten. Bilde: Flickr.com / luckey_sun

Anne Kjersti befring
Prosjektleder Anne Kjersti befring. Foto: UiO

Konferansen «Big Data i helsetjenesten - rettslige aspekter» finner sted 6.-7. juni, 2018 og arrangeres av Forskergruppen Rett, økonomi og forvaltning ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo som del av prosjektet BigMed. Stipendiat Anne Kjersti Befring er prosjektleder for konferansen.

I prosjektet skal det rettslige grunnlaget for anvendelse av Big Data i helsetjeneste utredes. Det omfatter diagnostikk og behandling av pasienter basert på datainnsamling fra ulike kilder, blant annet genetiske analyser (Presicion Medicine).

Konferansen har som mål å samle nordiske aktører som befatter seg med digitalisering av helsetjenesten, og akademiske miljøer i de nordiske land, for å dele erfaringer og ekspertise, samt å få diskutert og belyst utfordringer og muligheter innenfor dette nye rettsfeltet.  

Anne Kjersti utbroderer:

- Vi håper på deltakelse med personer fra helseforvaltningen, helsetjenesten, kommersielle aktører, pasientforeninger, organisasjoner, kommersielle aktører og akademia, som kan gi grunnlag for gode refleksjoner og en artikkelsamling.

Konferansen vil belyse blant annet:

  • Rettslig regulering av digitaliserte helseopplysninger og genetiske data, og adgangen til å sammenstille og til å dele helseopplysninger som grunnlag for helsehjelp (persontilpasset medisin) og helseforskning.
  • Verdispørsmål som reises som følge av digitalisert behandlingen av helseopplysninger, der hensynet til forsvarlig helsehjelp og til den enkeltes rett til beskyttelse av privatlivet står sentralt.
  • Rettslig vern av opplysninger, og grensen mellom personidentifiserbare og anonyme opplysninger. 
  • Pasientjournalens rettslige status.
  • Ulike metodespørsmål

Fristen for å sende inn et abstrakt som grunnlag for en artikkel eller et tema og skisse for foredrag er 15. desember, 2017.

 

 

Publisert 26. okt. 2017 13:06 - Sist endret 26. okt. 2017 13:48