English version of this page

Call for papers: Big Data i helsetjenesten - rettslige aspekter

Har du erfaring med, og interesse for utfordringer ved bruk av Big Data i helsetjenesten? Vi samler nordiske juridiske akademikere og samfunnsaktører for å diskutere denne tematikken.

Big Data - samlet bruk av data fra ulike kilder.

Vi ønsker med dette å invitere deg til å delta på konferansen, og til å bidra med et foredrag og/eller et vitenskapelig bidrag, på et skandinavisk språk.  

Konferansen har som mål å samle aktører som befatter seg med digitalisering av helsetjenesten, og akademiske miljøer i de nordiske land, for å dele erfaringer og ekspertise, samt å få diskutert og belyst utfordringer og muligheter innenfor dette nye rettsfeltet.  

Vi ønsker aktører i juridiske fagmiljø i offentlig og privat virksomhet/samfunnsliv til å presentere foredrag om aktuelle tema og til å levere notater med problemsstillinger (paper) og artikler. Det samme ønsker vi fra forskere, i tillegg til at det er en anledning til å legge frem pågående forskningsprosjekter og/eller resultater eller artikler.  

Konferansen vil belyse blant annet:

 1. Rettslig regulering av digitaliserte helseopplysninger og genetiske data, og adgangen til å sammenstille og til å dele helseopplysninger som grunnlag for helsehjelp (persontilpasset medisin) og helseforskning.
 2. Verdispørsmål som reises som følge av digitalisert behandlingen av helseopplysninger, der hensynet til forsvarlig helsehjelp og til den enkeltes rett til beskyttelse av privatlivet står sentralt.
 3. Rettslig vern av opplysninger, og grensen mellom personidentifiserbare og anonyme opplysninger. 
 4. Pasientjournalens rettslige status.
 5. Metodespørsmål:

  - Forholdet mellom internasjonale/EU-rettslige rettslige instrumenter og nasjonale instrumenter.  

  - Rettslige rammer for nasjonal regulering av Big Data i helsetjenesten

  - Analyser av gjeldende rett og skillet mellom regulering av Big Data i helsehjelp og helseforskning.   

  - Hvordan rettsvitenskapen påvirkes av ny teknologi som Big Data.

Noen av innleggene med størst aktualitet og kvalitet, velges ut til å bli til kapitler i en vitenskapelig antologi som blir satt sammen etter konferansen.

Innlevering av abstract og / eller foredragstema

Juridiske forskere inviteres til å laste opp et abstract på maksimalt 500 ord og en CV på ikke mer enn 2 sider i dette nettskjemaet innen 15. desember 2017. Ferdig paper på 5000 til 7000 ord må sendes arrangørene innen 15. mai 2018.

Aktører i juridiske fagmiljø i offentlig og privat virksomhet/samfunnsliv inviteres til å sende inn tema og skisse for et foredrag i dette nettskjemaet innen 15. desember 2017. Foredrag forutsetter ikke at det sendes inn et fullt paper.

Beskjed om hvilke abstracts og foredragsskisser som velges ut for presentasjon på konferansen blir gitt senest 10. januar 2018.

Kostnader

Deltagelse på konferansen er kostnadsfritt, og inkluderer lunsj og en mottagelse. Vi dekker reise og overnatting for deltagerne som får godkjent sine innlegg for fremleggelse.

Publisering

Utvelgelse av papers til en vitenskapelig antologi vil gjøres av en redaksjonskomite i etterkant av konferansen.

Viktige datoer

 • 15. desember 2017: Frist for innlevering av abstracts og / eller foredragstema
 • 10. januar 2018: Beskjed om paper og eller foredragstema aksepteres
 • 15. mai 2018: Frist for innsending av paper
Av Anne Kjersti Befring
Publisert 21. des. 2017 14:10 - Sist endret 21. des. 2017 14:11