Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter (avsluttet)

Problemstillinger i skjæringspunktet mellom likestilling, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter utgjør en brennbar tematikk både internasjonalt og innenfor nasjonalstatenes rammer. Den setter sterkt preg på internasjonal feministisk debatt og blir stadig mer sentral i norsk samfunnsdebatt.

Mål

Prosjektets hovedmål er å klargjøre spenningen mellom grunnleggende rettigheter; religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter. Et
hovedanliggende i prosjektet er bidrag til teoriutvikling og produksjon av ny kunnskap om muligheter og betingelser for konsensus
om kjønnsrettferdighet i møtet mellom ulike religiøse systemer på den ene siden og sekulære rettighetsoppfatninger på den andre.

Ambisjonen for de prosjektene som inngår i forskningsprosjektet DEMROK er å etablere et kunnskapsgrunnlag for
rettighetstenkning, rettighetspolitikk og politikk for demokratisk deltakelse i konkrete kontekster der kvinners rett til ikke-diskriminering står på spill.

Dette er et fler- og tverrfaglig samarbeid som blant annet inkluderer analyser av kjønnsmodeller i monoteistiske religioner,  avveining av religionsfrihet og likestillingsrett i nasjonal og internasjonal rett, den internasjonale utviklingen av reproduktive rettigheter, fortolkninger av hijab som religiøst/politisk symbol,nasjonal og internasjonal politikkutvikling for å bekjempe diskriminering og vold mot kvinner, samt deltakelse i folkevalgte organer og gjennom strukturer for organisert interessehevding. Kvinners grunnrettigheter er et felles utgangspunkt for
samarbeidet, slik disse følger av prinsippet om demokratisk likhet, og er folkerettslig forankret gjennom internasjonale menneskerettighetskonvensjoner, særlig FN-konvensjonen om eliminering av alle former for diskriminering av kvinner (CEDAW).

Samarbeidsprosjektet er bygget opp rundt et veilednings-, seminar- og konferanseprogram, samt en serie nyutviklede forskningsprosjekter. To
delprosjekter administreres av avdeling for kvinnerett ved det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, ett delprosjekt av Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Avslutningsrapport (pdf)

Resultater

Publikasjonsliste (pdf)

Prosjektmedarbeidere og nettverkstilknyttede finansiert av NFRs kvinne- og kjønnsforskningsprogram

Anne Hellum, professor, Avdeling for kvinnerett, Institutt for offentlig rett, UiO
Hege Skjeie, professor, Institutt for statsvitenskap, UiO
Kari Elisabeth Børresen, professor emerita, Teologisk fakultet, UiO
Tordis Borchrevink, forsker, Institutt for samfunnsforskning
Vibeke Blaker Strand, stipendiat, Avdeling for kvinnerett, Institutt for offentlig rett, UiO
Kirsten Ketcher, professor, Juridisk fakultet, København og professor II, AfK,UiO Saheen Sardar Ali, Professor, School of Law,University of Warwick, og professor II AfK, UiO
Katrine Lund Ore, universitetslektor, Institutt for kulturstudier, UiO
Turid Smith Polfus, universitetslektor, Religionsvitenskapelig institutt, NTNU
Margit Cohn, Assosiate Professor, Faculty of Law, University of Leicester
Frances Raday, Professor, Hebrew University, Israel
Titia Loenen, Professor, Utrecht University, the Netherlands

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds kvinne- og kjønnsforskningsprogram. 
Prosjektperiode: 1/9-2004-30/9-2008
Seniorstipend. 6 måneder og 4 måneder.
Stipendiatmidler. 1 doktorgradsstipender i rettsvitenskap
Vit.ass-midler (¼ stilling i 4 mndr) til bygging av database og koordingering
Nettverks– og konferansemidler. NFR

Samarbeid

Som samarbeidsnettverk arbeider DEMROK med
FEMCIT - Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Women's Movements
PLUREQ - Gender equality, cultural diversity, religious pluralism
FFRR Fra formelle til reelle rettigheter

Beatrice Halsaa, professor, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO
Anja Bredal, forsker, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO (FEMCIT og PLUREQ)
Anja Bredal, forsker, Institutt for samfunnsforskning, (PLUREQ)
Mari Teigen, forskningsleder, Institutt for samfunnsforskning
Farhat Taj Andersen, stipendiat, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO
Beret Bråten, stipendiat, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO
Stina Hansteen Solhøy, stipendiat, Institutt for statsvitenskap, UiO
Cecilie Thun, stipendiat, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO (IMER/PLUREQ)
Tone Linn Wærstad, stipendiat, Avdeling for kvinnerett, UiO (IMER/FFRR)
Trude Langvassbråten, mastergradsstudent (avsluttet) CULCOM, Pt.Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Rannveig Sørskaar, mastergradsstunent, avsluttet, Bistandsrelevant kvinnerett, Avdeling for kvinnerett,  UiO,  Pt LDO 
Lene Løvdal.mastergradsstudent, Avdeling for kvinnerett, UiO IMER/FFRR
Rukshana Ashraf, mastergradsstudent, Avdeling for kvinnerett/JURK, UiO,  IMER FFRR
Tina Nordstrøm, mastergradsstudent, Avdeling for kvinnerett/JURK, UiO,  IMER FFRR

Delprosjekter

 • Reproduktive rettigheter og religionsfrihet
 • Et stykke tøy til besvær. Muslimske kvinners sivile og religiøse rettigheter i sekularisert kontekst
 • Religiøs "diskrimineringsrett" - en nordisk modell?
 • Rettighetsavveininger. Et juridisk kjønnsperspektiv på retten til religionsfrihet
 • Gender, Legal Pluralism and Political Islam in Norway
 • Likestilling i det flerkulturelle Skandinavia – konstruksjoner av kjønnsrelasjoner og multikulturalisme i skandinaviske parlamentsdebatter
 • Inkulturasjonseksempel: Palestina

 

Prosjektarrangementer

DEMROK-avslutningsseminar

Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo
Tidspunkt: 20.november 2008, kl. 9.15 – 17.00. Lunsj inkludert.
Arrangør: Demrok/ Femm-nettverket

Medarrangør av konferansen Crossroads. Debating Women's Rights, Racism and Religion, 30/5-1/6  2005.
DEMROK var ansvarlig for 3 av konferansens workshops. Disse var:  
 - Religious Exeptions to Equality
 - Women's and girls' reproductive rights as a site of religious and legal contestation 
 - Religious Gender Models versus Women's human Rights.

 

 • Forskerseminar Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter ved Avdeling for kvinnerett, UiO, 28/10 2005.
 • Årlig doktorgradsseminar med stipendiater og seniorforskere i forskernettverket, startet i 2005
 • Avslutningskonferanse for forskningsprosjektet desember 2008
   

 

Publisert 18. okt. 2009 22:52 - Sist endret 15. mars 2019 10:42