Offentlighetsprinsippet og den digitale velferdsstaten

Ingvild Ladegård Lockert presenterer sin masteroppgave om offentlighetens demokratiske kontroll med forvaltningen i møte med det rettslige og politiske rammeverket for automatisering av saksbehandling i velferdsforvaltningen.

Non-figurativt bilde i rødt, blått og oransje.

AI-generert bilde fra wombo.art, på stikkordene "access" og "accountability".

Hei! Jeg heter Ingvild, og er vitenskapelig assistent sammen med Synne på prosjektet digital velferdsstat. Det overordnede temaet for min oppgave er offentlighetens demokratiske kontroll med forvaltningen i møte med det rettslige og politiske rammeverket for automatisering av saksbehandling i velferdsforvaltningen. Her vil jeg presentere litt bakgrunn for prosjektet, og gå litt nærmere inn på problemstillingen.

Det er knyttet stor optimisme til digitaliseringen av offentlig forvaltning generelt, og velferdsforvaltningen spesielt. Det er forvaltningsorganene selv som i stor grad står for iverksettelse, utvikling og implementering av nye digitale løsninger. De oppfordres til å være innovative, utvikle nye tjenester og automatisere prosesser og saksbehandling. Det snakkes om en ‘digital transformasjon’ av velferdsstaten. Til sammen vil ny teknologi, arbeidsmetoder, informasjonsforvaltning og utvikling av nye tjenester til innbyggerne ha potensiale til å fundamentalt endre velferdsstaten og borgerens møte med den i fremtiden.

I denne digitale transformasjonen er det derfor et poeng å undersøke i hvilken grad offentlighetens mulighet for kontroll med forvaltningen er ivaretatt. For å sikre en kritisk og opplyst offentlighet, er det et grunnleggende prinsipp at man som utgangspunkt kan få informasjon om hvem, hvordan og hvorfor beslutninger er tatt, og ikke minst hvilke beslutninger som er tatt. Retten til innsyn i statens og kommunenes dokumenter utgjør i Offentlighetsutvalgets ord «en av hjørnesteinene i vårt representative demokrati» (NOU 2003: 30 s. 42).

Ved utvikling og bruk av systemer for automatisert saksbehandling i velferdsforvaltningen vil det naturlig nok produseres forskjellige dokumenter man kan ha rett på innsyn i. Spørsmål oppstår imidlertid om hva man har rett på innsyn i om selve systemet og ikke minst de beslutninger og vurderinger som er lagt til grunn for utviklingen av det. Dette beror blant annet på hva som kan forventes å finnes av dokumenter om systemet og kunnskap om systemets eksistens. Oppgaven har som mål å undersøke i hvilken grad de rettslige og politiske rammene for utvikling og implementering av systemer for automatisert saksbehandling i velferdsforvaltningen bidrar til at offentleglova er virksom for å ivareta hensynene bak offentlighetsprinsippet og infrastrukturkravet i Grunnloven § 100 femte og sjette ledd.

Jeg gleder meg til å jobbe videre med dette, og andre tema i prosjektet. Har du spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt på i.l.lockert@student.jus.uio.no!

Av Ingvild Ladegård Lockert
Publisert 21. apr. 2022 14:17 - Sist endret 21. apr. 2022 14:17
About-image

Denne bloggen

Velferdsstaten er i stadig endring, og digitalisering skaper både nye svar og nye spørsmål. Denne bloggen tar opp temaer og presenterer nyheter fra prosjektet Digital velferdsstat ved juridisk fakultet. Prosjektet samarbeider tett med Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Bildene på bloggen er generert av kunstig intelligens gjennom nettsiden wombo.art