1/2010 - Forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger

Generelle og spesielle regler om dagpenger under arbeidsløshet.

Av Martine Refsland Kaspersen.

Retten til fri bevegelighet av personer er en grunnleggende rettighet i EUog EØS-samarbeidet. For å virkeliggjøre denne rettigheten er det nødvendig å fjerne potensielle hindringer. I dagens velferdssamfunn er retten til trygdeytelser av stor betydning for den enkelte. For mange vil det derfor kunne være avgjørende at disse rettighetene ikke bortfaller dersom man tar arbeid eller etablerer seg i en annen medlemsstat. Forordning (EØF) nr. 1408/71 er gjort til norsk rett, og inneholder koordineringsregler som samordner de ulike medlemsstatenes lovgivninger. Denne forordningen vil snart erstattes av en ny trygdeforordning, forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger. I denne artikkelen behandles forholdet mellom den nye forordningen og de norske reglene i lov om folketrygd kapittel 4. Siktemålet er å belyse hvilken betydning forordning (EF) nr. 883/2004 vil ha i samspill med folketrygdlovens regler om dagpenger under arbeidsløshet. Artikkelen berører også hovedprinsippene som ligger til grunn for trygdeforordningene og reglene om hvilken stats lovgivning som kommer til anvendelse.

Publisert 8. mars 2010 09:05 - Sist endret 16. feb. 2015 09:10