Bøker

Published Oct. 25, 2019 11:49 AM

Special issue edited by Christina Voigt, published in University of Hawaii Law Review.

Published Oct. 22, 2019 2:26 PM

Article by Narisong Huhe, Daniel Naurin and Robert Thomson, published in European Union Politics.

Published Oct. 17, 2019 2:17 PM

Article by Daniel Naurin and Øyvind Stiansen, published in Comparative Political Studies. 

Published Oct. 11, 2019 1:17 PM

Book review by Tommaso Pavone, published in The American Journal of Comparative Law.

Bokomslaget
Published Oct. 1, 2019 5:18 PM

Monograph by Nertila Kuraj.

Published Sep. 27, 2019 12:36 PM

Article by Mattias Derlén, Johan Lindholm and Daniel Naurin, published in Europarättslig tidskrift.

Published Sep. 20, 2019 1:00 PM

Book chapter by Juan-Pablo Pérez-León-Acevedo, published in General Principles and the Coherence of International Law.

Published Sep. 20, 2019 12:58 PM

Book chapter by Juan-Pablo Pérez-León-Acevedo, published in The Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence 2018.

Published Sep. 20, 2019 12:53 PM

Article by Emma Brandon, published in Oslo Law Review.

Published Sep. 18, 2019 10:21 AM

Forthcoming monograph by postdoctoral fellow Tommaso Pavone

Published Sep. 12, 2019 8:31 AM

Book chapter by Juan-Pablo Pérez-León-Acevedo, published in Martin Scheinin (ed.) Human Rights Norms in ‘Other’ International Courts, Cambridge University Press.

Published Sep. 12, 2019 8:23 AM

Article in International Journal of Transitional Justice by Leiry Cornejo Chavez, Juan-Pablo Pérez-León-Acevedo and Jemima García-Godos.

Published Aug. 23, 2019 4:29 PM

Book written by Silje Hermansen

Bokomslag.
Publisert 9. aug. 2018 10:51

Ingvild Bruce og Geir Sunde Haugland

«Skjulte tvangsmidler» redegjør for lovgivningen om bruk av skjulte tvangsmidler, slik de er regulert i straffeprosessloven og politiloven.

Book cover
Published Aug. 8, 2018 2:49 PM

Synnøve Ugelvik

The State and the police are traditionally seen as closely connected phenomena. Today, however, rapid EU legal developments mean that European police forces are no longer tied to a specific national legal context or a specific territory in the way they used to be.

Publisert 28. feb. 2017 10:50

Hovedtemaet i Strafferett er alminnelig strafferett etter straffeloven 2005. Av Ståle Eskeland. 5. utgave ved Alf Petter Høgberg

Publisert 27. jan. 2017 11:57

Boken er redigert av Ingunn Ikdahl og Vibeke Blaker Strand.

Published Dec. 14, 2016 1:18 PM

How human rights principles, like the right to gender identity, freedom, integrity and equality, respond to the concerns of different groups of adults and children who experience gender harm due to the binary conception of sexuality and gender identity is the overall theme of this book.

Norsk Sivilprosess
Publisert 5. jan. 2016 15:07

Inge Lorange Backer

Norsk Sivilprosess er en fremstilling av domstolenes oppgaver i sivile saker og behandlingen av sivile saker.

Publisert 17. aug. 2015 12:42

Lærebok i forfatningshistorie gir en grundig innføring i norsk forfatningshistorie fra 1814 og frem til i dag. En viktig ambisjon er å fremstille den norske forfatningsutviklingen i lys av internasjonale kontekster og tendenser.

Bilde av forsiden til Pasientskaderett
Publisert 16. juni 2015 15:49

Aslak Syse, Morten Kjelland, Rolf Gunnar Jørstad

Temaet for denne boka er pasienters og deres pårørendes rett til erstatning for skader under pasientbehandling.

Bilde av forsiden til Psykisk Helsevernloven
Publisert 16. juni 2015 15:12

Aslak Syse

Boka imøtekommer behovene til både pasienter, pårørende, ansatte i psykisk helsevern og jurister og andre som arbeider med helserettslige spørsmål på dette feltet.

Bilde av forsiden til Helsepolitikk og ledelse
Publisert 16. juni 2015 14:17

Anne Kjersti Befring

Boka gir en innføring i norsk helsepolitikk og ledelse. Den handler om hvordan helsetjenestene her i landet er organisert og styrt. Forfatteren redegjør for sentrale helsereformer og avklarer hvordan innflytelse og myndighet er fordelt i helsetjenestene.

Publisert 16. mars 2015 06:26

Anne Hellum, Julia Köhler-Olsen (red.).

Denne antologien tar for seg kvinne- og barnerettslige utfordringer i kjølvannet av økt innvandring, og kulturelt og religiøst mangfold.

Publisert 26. nov. 2014 12:42

Ny utgave av et standardverk i forvaltningsrett (Oslo: Universitetsforlaget, 2014)

Publisert 7. mai 2014 12:01

Ny versjon av professor emeritus Hans Christian Bugges bok "Environmental Law in Norway"

Publisert 24. feb. 2014 15:21

Av Stipendiat Sondre Torp Helmersen.

Folkerett i et nøtteskall handler om det som gjerne kalles den alminnelige folkeretten, altså de generelle folkerettslige reglene som er relevante for alle folkerettens underområder, og som er hovedtema for det obligatoriske folkerettsfaget i mange jusstudier.

Publisert 23. jan. 2014 10:38

Av Professor dr.juris Anne Robberstad.

Denne nyskrevne utgaven av Bistandsadvokaten er basert på 2008-reformen, som innebar en kraftig styrking av fornærmedes og etterlattes rettsstilling i straffesaker.

Publisert 10. jan. 2014 10:34

Ny revidert utgave av Lærebok i skatterett. Forrige utgave kom ut i 2009. Denne reviderte utgaven er oppdatert pr. 1. juli 2013.

Publisert 2. des. 2013 13:01

Festskriftet har 32 bidragsytere fra inn- og utland og er redigert av advokat dr.juris Bettina Banoun, professor dr.juris Ole Gjems-Onstad og advokat dr.juris Arvid Aage Skaar.

Publisert 19. nov. 2013 08:57

Hva blir lovgivning brukt til? Vedtas det for mange lover? Hva er god lovkvalitet og når er en lov moden for revisjon? Hvordan skal folkerettslige forpliktelser gjennomføres i norsk lov og hva er nordisk lovsamarbeid? Hvilken rolle spiller juristene og rettsforskerne i forberedelsen av nye lover? Dette er blant spørsmålene som tas opp i Lov og lovgivning.

Publisert 5. sep. 2013 08:58

Hvordan vedtas lover? Hvilken myndighet har Kongen? Når kan en statsråd stilles for riksrett? Kan Høyesterett overprøve Stortinget? Kan myndighetene sensurere avisreportasjer og fjernsynsprogrammer?

Publisert 12. juli 2013 15:16

With a focus on substantive equality, this book addresses the gender-specific, holistic and transformative aspects of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

Publisert 12. juni 2013 12:41

This book engages with contemporary African human rights struggles including land, property, gender equality and legal identity.

Publisert 31. mai 2013 15:16

Denne boken dreier seg om norsk rettstenknings historie etter 1800. Lenge ble norsk rettstenkning stort sett undersøkt som del av norsk politisk historie. Denne boken løfter frem en rekke av de spørsmål som faktisk har stått sentralt i norsk rettstenkning etter 1800.

Publisert 29. mai 2013 09:12

Festskriftet er en hyllest til forskeren og formidleren Erik Magnus Boe. Boken speiler et faglig virke preget av nytekning og mangfold, entusiasme og engasjement.

Publisert 29. mai 2013 09:09

I rundt 40 år har Asbjørn Kjønstad hatt en sentral posisjon i rettsvitenskap og lovgivningsarbeid. Hans produksjon og faglige spennvidde er imponerende.

Publisert 3. mai 2013 09:35

Forsinkelse og kansellering kan utløse et bredt spekter av rettigheter, som rett til erstatning, omruting, refusjon/returflygning, forpleining, rettighetsinformasjon og forenklet klagebehandling.

Publisert 8. feb. 2013 14:57

Written by Tadesse Kassa Woldetsadik  

Publisert 31. okt. 2012 10:13

Av Erik Magnus Boe

Publisert 15. okt. 2012 11:01

Heftet inneholder rettshistoriens viktigste årstall.

Publisert 27. sep. 2012 08:49

Av Vibeke Blaker Strand.

Boken gir en systematisk og bred rettsvitenskapelig fremstilling av vernet mot diskriminering og individers og gruppers utøvelse av religion og livssyn i dagens Norge.

Publisert 18. sep. 2012 21:14

Av Erik Magnus Boe

Boken er en oppsummering av Boes virke som rettskildeteoretiker de siste fire tiår. Boe analyserer trendene, men gir også sin egen vurdering av de enkelte posisjoner.

Publisert 18. sep. 2012 20:47

Redaktører: Eivind Smith, Marit Reitan og Jo Saglie

Boken viser hvordan ulike dilemmaer mellom lokaldemokrati og statlig styring kommer til uttrykk i forholdet mellom folkevalgte organer, offentlig forvaltning og politiske partier i stat, fylke og kommune – og hvordan de eventuelt løses.

 

Publisert 3. mai 2012 14:25

Av Henning Jakhelln og Trond Welstad (red.)

Utdanningsrettslige emner inneholder over 40 artikler om ulike tema knyttet til utdanning og skolegang. Artiklene handler gjennomgående om elevers rettigheter og plikter og om hvordan rettsregler og -systemer er utformet for å sikre at rettighetene ivaretas.

Publisert 30. mars 2012 10:02

Av Alf Petter Høgberg.

Boken fremstiller tematikk fra allmenn språkteori i en juridisk kontekst, herunder semantikk, pragmatikk, definisjonsteori, setningslogikk og argumentasjonsteori.

Publisert 28. mars 2012 14:24

Barns rettigheter i Norge

Redigert av Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg.

Publisert 14. mars 2012 16:02

I anledning Hans Christian Bugges 70-årsdag og pensjonering fra sin stilling som professor ved Institutt for offentlig rett, utgis festskriftet ”Pro Natura” på Universitetsforlaget.

Publisert 2. mars 2012 12:20

Antologien inneholder  nitten artikler av framstående  danske, finske, norske og svenske forskere på feltet kjønn og rett – kvinnerett i Norge og Danmark – genusrett i Sverige og Finland.

Publisert 15. jan. 2012 18:01