Bøker

Bokomslag.
Publisert 9. aug. 2018 10:51

Ingvild Bruce og Geir Sunde Haugland

«Skjulte tvangsmidler» redegjør for lovgivningen om bruk av skjulte tvangsmidler, slik de er regulert i straffeprosessloven og politiloven.

Book cover
Published Aug. 8, 2018 2:49 PM

Synnøve Ugelvik

The State and the police are traditionally seen as closely connected phenomena. Today, however, rapid EU legal developments mean that European police forces are no longer tied to a specific national legal context or a specific territory in the way they used to be.

Publisert 28. feb. 2017 10:50

Hovedtemaet i Strafferett er alminnelig strafferett etter straffeloven 2005. Av Ståle Eskeland. 5. utgave ved Alf Petter Høgberg

Publisert 27. jan. 2017 11:57

Boken er redigert av Ingunn Ikdahl og Vibeke Blaker Strand.

Published Dec. 14, 2016 1:18 PM

How human rights principles, like the right to gender identity, freedom, integrity and equality, respond to the concerns of different groups of adults and children who experience gender harm due to the binary conception of sexuality and gender identity is the overall theme of this book.

Norsk Sivilprosess
Publisert 5. jan. 2016 15:07

Inge Lorange Backer

Norsk Sivilprosess er en fremstilling av domstolenes oppgaver i sivile saker og behandlingen av sivile saker.

Publisert 17. aug. 2015 12:42

Lærebok i forfatningshistorie gir en grundig innføring i norsk forfatningshistorie fra 1814 og frem til i dag. En viktig ambisjon er å fremstille den norske forfatningsutviklingen i lys av internasjonale kontekster og tendenser.

Bilde av forsiden til Pasientskaderett
Publisert 16. juni 2015 15:49

Aslak Syse, Morten Kjelland, Rolf Gunnar Jørstad

Temaet for denne boka er pasienters og deres pårørendes rett til erstatning for skader under pasientbehandling.

Bilde av forsiden til Psykisk Helsevernloven
Publisert 16. juni 2015 15:12

Aslak Syse

Boka imøtekommer behovene til både pasienter, pårørende, ansatte i psykisk helsevern og jurister og andre som arbeider med helserettslige spørsmål på dette feltet.

Bilde av forsiden til Helsepolitikk og ledelse
Publisert 16. juni 2015 14:17

Anne Kjersti Befring

Boka gir en innføring i norsk helsepolitikk og ledelse. Den handler om hvordan helsetjenestene her i landet er organisert og styrt. Forfatteren redegjør for sentrale helsereformer og avklarer hvordan innflytelse og myndighet er fordelt i helsetjenestene.

Publisert 16. mars 2015 06:26

Anne Hellum, Julia Köhler-Olsen (red.).

Denne antologien tar for seg kvinne- og barnerettslige utfordringer i kjølvannet av økt innvandring, og kulturelt og religiøst mangfold.

Publisert 26. nov. 2014 12:42

Ny utgave av et standardverk i forvaltningsrett (Oslo: Universitetsforlaget, 2014)

Publisert 7. mai 2014 12:01

Ny versjon av professor emeritus Hans Christian Bugges bok "Environmental Law in Norway"

Publisert 24. feb. 2014 15:21

Av Stipendiat Sondre Torp Helmersen.

Folkerett i et nøtteskall handler om det som gjerne kalles den alminnelige folkeretten, altså de generelle folkerettslige reglene som er relevante for alle folkerettens underområder, og som er hovedtema for det obligatoriske folkerettsfaget i mange jusstudier.

Publisert 23. jan. 2014 10:38

Av Professor dr.juris Anne Robberstad.

Denne nyskrevne utgaven av Bistandsadvokaten er basert på 2008-reformen, som innebar en kraftig styrking av fornærmedes og etterlattes rettsstilling i straffesaker.

Publisert 10. jan. 2014 10:34

Ny revidert utgave av Lærebok i skatterett. Forrige utgave kom ut i 2009. Denne reviderte utgaven er oppdatert pr. 1. juli 2013.

Publisert 2. des. 2013 13:01

Festskriftet har 32 bidragsytere fra inn- og utland og er redigert av advokat dr.juris Bettina Banoun, professor dr.juris Ole Gjems-Onstad og advokat dr.juris Arvid Aage Skaar.

Publisert 19. nov. 2013 08:57

Hva blir lovgivning brukt til? Vedtas det for mange lover? Hva er god lovkvalitet og når er en lov moden for revisjon? Hvordan skal folkerettslige forpliktelser gjennomføres i norsk lov og hva er nordisk lovsamarbeid? Hvilken rolle spiller juristene og rettsforskerne i forberedelsen av nye lover? Dette er blant spørsmålene som tas opp i Lov og lovgivning.

Publisert 5. sep. 2013 08:58

Hvordan vedtas lover? Hvilken myndighet har Kongen? Når kan en statsråd stilles for riksrett? Kan Høyesterett overprøve Stortinget? Kan myndighetene sensurere avisreportasjer og fjernsynsprogrammer?

Publisert 12. juli 2013 15:16

With a focus on substantive equality, this book addresses the gender-specific, holistic and transformative aspects of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

Publisert 12. juni 2013 12:41

This book engages with contemporary African human rights struggles including land, property, gender equality and legal identity.

Publisert 31. mai 2013 15:16

Denne boken dreier seg om norsk rettstenknings historie etter 1800. Lenge ble norsk rettstenkning stort sett undersøkt som del av norsk politisk historie. Denne boken løfter frem en rekke av de spørsmål som faktisk har stått sentralt i norsk rettstenkning etter 1800.

Publisert 29. mai 2013 09:12

Festskriftet er en hyllest til forskeren og formidleren Erik Magnus Boe. Boken speiler et faglig virke preget av nytekning og mangfold, entusiasme og engasjement.

Publisert 29. mai 2013 09:09

I rundt 40 år har Asbjørn Kjønstad hatt en sentral posisjon i rettsvitenskap og lovgivningsarbeid. Hans produksjon og faglige spennvidde er imponerende.

Publisert 3. mai 2013 09:35

Forsinkelse og kansellering kan utløse et bredt spekter av rettigheter, som rett til erstatning, omruting, refusjon/returflygning, forpleining, rettighetsinformasjon og forenklet klagebehandling.

Publisert 8. feb. 2013 14:57

Written by Tadesse Kassa Woldetsadik  

Publisert 31. okt. 2012 10:13

Av Erik Magnus Boe

Publisert 15. okt. 2012 11:01

Heftet inneholder rettshistoriens viktigste årstall.

Publisert 27. sep. 2012 08:49

Av Vibeke Blaker Strand.

Boken gir en systematisk og bred rettsvitenskapelig fremstilling av vernet mot diskriminering og individers og gruppers utøvelse av religion og livssyn i dagens Norge.

Publisert 18. sep. 2012 21:14

Av Erik Magnus Boe

Boken er en oppsummering av Boes virke som rettskildeteoretiker de siste fire tiår. Boe analyserer trendene, men gir også sin egen vurdering av de enkelte posisjoner.

Publisert 18. sep. 2012 20:47

Redaktører: Eivind Smith, Marit Reitan og Jo Saglie

Boken viser hvordan ulike dilemmaer mellom lokaldemokrati og statlig styring kommer til uttrykk i forholdet mellom folkevalgte organer, offentlig forvaltning og politiske partier i stat, fylke og kommune – og hvordan de eventuelt løses.

 

Publisert 3. mai 2012 14:25

Av Henning Jakhelln og Trond Welstad (red.)

Utdanningsrettslige emner inneholder over 40 artikler om ulike tema knyttet til utdanning og skolegang. Artiklene handler gjennomgående om elevers rettigheter og plikter og om hvordan rettsregler og -systemer er utformet for å sikre at rettighetene ivaretas.

Publisert 30. mars 2012 10:02

Av Alf Petter Høgberg.

Boken fremstiller tematikk fra allmenn språkteori i en juridisk kontekst, herunder semantikk, pragmatikk, definisjonsteori, setningslogikk og argumentasjonsteori.

Publisert 28. mars 2012 14:24

Barns rettigheter i Norge

Redigert av Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg.

Publisert 14. mars 2012 16:02

I anledning Hans Christian Bugges 70-årsdag og pensjonering fra sin stilling som professor ved Institutt for offentlig rett, utgis festskriftet ”Pro Natura” på Universitetsforlaget.

Publisert 2. mars 2012 12:20

Antologien inneholder  nitten artikler av framstående  danske, finske, norske og svenske forskere på feltet kjønn og rett – kvinnerett i Norge og Danmark – genusrett i Sverige og Finland.

Publisert 15. jan. 2012 18:01
Publisert 14. jan. 2012 20:29
Publisert 2. jan. 2012 17:09

av Mads Andenæs og Eirik Bjørge.

Menneskerettene og oss handler om gjennomføringen av menneskerettene i Norge og andre land. Boken er en lærebok i internasjonale menneskeretter og et bidrag til den norske debatten om menneskerettenes rolle i samfunnet.

Les mer her.

Publisert 12. des. 2011 13:06

av Marius Stub.

Emnet for boken 'Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet' er tilsynsforvaltningens regler om undersøkelser og beslag. Blant de spørsmål som drøftes, er hvilke rammer Grunnloven, EMK og EØS-retten setter for adgangen til å foreta kontroll.

Les mer her.

Publisert 2. des. 2011 13:02

Av Hans Chr. Bugge

Denne boken er skrevet som lærebok i miljørett for masterstudiet i rettsvitenskap (juss) med et forvaltningsrettslig perspektiv.

Publisert 18. okt. 2011 11:27

På slutten av 80-tallet startet et samarbeid mellom Institutt for offentlig rett, UiO, og University of Zimbabwe, for å styrke kvinners rettigheter og øke deres bevissthet om rettssystemet i det sørlige Afrika. Anne Hellum, professor ved Avdeling for kvinnerett, Institutt for offentlig rett, har vært med fra starten og er den som har fulgt utviklingen nøye gjennom ca. 20 år.    

Publisert 1. juli 2011 15:35

Endringer i en globalisert verden gir behov for endring av institusjoner og nye institusjoner hevder redaktørene av boka "Cosmopolitan Justice and its Discontents", Cecilia Bailliet og Katja Franko Aas.

Publisert 1. juli 2011 15:05

Et hovedfunn i Ståle Eskelands nye bok er at politiske og andre ledere, også norske, i betydelig utstrekning begår de mest alvorlige forbrytelser - og at de bare unntaksvis blir strafforfulgt. Eskeland drøfter også hva som kan gjøres for å redusere forekomsten av slike forbrytelser.

Publisert 20. mai 2011 10:34

Eivind Smith har sammen med Harald Baldersheim vært redaktør for boka "Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?". Iris Nguyen-Duy og Sigrid Stokstad er sammen med Smith blant artikkelforfatterne.

Publisert 14. mars 2011 16:26

Postdoktor Iris Nguyen Duy har skrevet boka "La Souveraineté du Parlement Britannique". Boka er på fransk. Forlagets omtale finner du her.

Publisert 11. feb. 2011 08:56

-Health legislation as a mirror of the Norwegian welfare state.

Olav Molven og Julia Ferkis er redaktører for denne tverrfaglige boken om den norske velferdsstaten og helselovgivning. Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse ved institutt for offentlig rett har bidratt med to kapitler hver.

Publisert 7. feb. 2011 13:26

Janusansiktet skal symbolisere konstitusjonens to ansikter: Den gir det rettslige grunnlaget for politisk handling. Den begrenser statsmaktenes handlefrihet – så lenge grunnloven ikke selv blir endret.

Publisert 3. jan. 2011 16:42

Edited by: Anne Hellum, Shaheen Sardar Ali og Anne Griffiths.

This book approaches law as a process embedded in transnational personal, religious, communicative and economic relationships that mediate between international, national and local practices, norms and values.

Publisert 17. des. 2010 10:45

Professor Inge Lorange Backer har skrevet boken "Naturmangfoldloven: Kommentarutgave". Her kan boken kjøpes.