2/2008 - Forvaltningen gav og forvaltningen tok

Om tilbakekall av offentlige tillatelser etter forvaltningsrettens ulovfestede omgjøringsregel.

Av Vincent Tsang

Denne fremstillingen dreier seg om tilbakekall av forvaltningstillatelser. Forvaltningstillatelser – det vil si forvaltningsvedtak som gir adressaten adgang til å drive ellers forbudte aktivitet eller virksomheter – brukes hyppig på så og si alle forvaltningsområder og de danner, og vil trolig fortsette å danne, det rettslige grunnlaget for store deler av aktivitetene og verdiskapningen i samfunnet. Forvaltningstillatelsene er mangeartede; det kan det dreie seg om alt fra kommersielle tillatelser som drosjeløyver, skjenkebevillinger og tillatelse til undersøkelse etter petroleum, til tillatelser av mer personlig art som tillatelse til oppføring av egen bolig. Tilbakekall av slike tillatelser vil kunne få store negative konsekvenser både for den enkelte tillatelsesinnehaver og samfunnet for øvrig. Det er derfor gode grunner som tilsier at eventuelle tilbakekallsvedtak bør ha en viss grad av forutberegnelighet.

Et slikt ønske om forutberegnelighet kan imidlertid umiddelbart synes å harmonere mindre godt med en alminnelig antakelse i norsk rett om at forvaltningen har adgang til å omgjøre tidligere vedtak, inkludert Å tilbakekalle gitte tillatelser, uten hjemmel i lov, dersom de hensyn som taler for tilbakekall veier vesentlig tyngre enn de som tilsier en opprettholdelse av status quo. I stor grad vil det være tale om avveininger av inkommensurable størrelser og det vil kunne være delte meninger om når det foreligger en vesentlig interesseovervekt som legitimerer et tilbakekall på ulovfestet grunnlag.

Denne fremstillingens primære mål er å bidra til å øke denne interesseavveiningens forutberegnlighet. Dette har særlig blitt forsøkt gjort ved å holde den ulovfestede tilbakekallsadgangen opp mot en rekke rettslige normer i den alminnelige forvaltningsretten som nettopp tar sikte på å ivareta samfunnets behov for forutberegnlighet og som setter absolutte grenser for forvaltningens myndighet. Videre har det vært et mål med fremstillingen å normalisere den ulovfestede tilbakekallsadgangens forhold til den øvrige forvaltningsretten ved å imøtegå synspunkter i juridisk teori om at den ulovfestede tilbakekallsadgangen er en ekstraordinær, eller abnormal, rettslig konstruksjon.

Publisert 10. sep. 2008 13:04 - Sist endret 16. feb. 2015 09:25