2/2011 -Generelle omgåelsesnormer som virkemiddel mot treaty shopping

Av Simen Skjold Søgaard

En økende globalisering i kombinasjon med liberaliseringen av finansmarkedene har ført til at stadig flere skatteytere har behov for å føre inntektsstrømmer over landegrensene, noe som fort vil føre til en situasjon hvor én og samme inntekt er skattepliktig i mer enn én stat. Skatteavtaler mellom stater spiller en viktig rolle for å hindre dobbeltbeskatning og dermed bidra til å sikre flyt av varer, tjenester, personer og kapital.

Nettverket av skatteavtaler kan imidlertid også gi skattyterne større fordeler enn at de bare blir skattlagt én gang – skattytere kan helt eller delvis omgå sin skatteplikt ved hjelp av ”treaty shopping”. ”Treaty shopping” går ut på at skattyter kanaliserer inntekten via et gjennomstrømningsselskap i et tredjeland med gunstige skatteavtaler. Teknikken brukes typisk for å omgå kildestatens rett til å skattlegge aksjeutbytte, renter og royalties.

Skatteavtalene mangler ofte spesialklausuler og -vilkår som effektivt motvirker ”treaty shopping”. Fremstillingens hovedproblemstilling er derfor hvorvidt – og eventuelt i hvilken utstrekning – skatteavtalene og folkeretten for øvrig setter skranker som hindrer at statene kan benytte seg av generelle omgåelsesnormer som virkemiddel mot treaty shopping.

English summary

An increasing globalization – and the liberalization of the financial markets – has led to an increasing number of transactions across state borders. This will often lead to a situation where the same income is taxable in more than one state, but tax treaties play an important role in preventing double taxation and thus help ensure the exchange of goods and services, and the movement of persons and capital.

However, the network of tax treaties may be used for more than preventing double taxation – certain techniques make it possible to also completely or partially avoid tax liability. By "treaty shopping", the taxpayer channels the income via conduit companies in states who are party to favorable tax treaties. ”Treaty shopping” is typically used to avoid source taxation on dividends, interest and royalties.

Tax treaties often lack special clauses and conditions that effectively counteract ”treaty shopping”. Therefore, the thesis’ main research question is whether – and if so to what extent – tax treaties and international law sets constraints that prevent the states from making use of general anti-avoidance rules as a tool against ”treaty shopping”.
 

Publisert 7. feb. 2011 15:29 - Sist endret 13. feb. 2015 13:50