02/2013 - Arbeidsgivers ansvar ved mangelfull informasjon og innmelding i foretakets tjenestepensjonsordning

Av Kristian Elvestad Ottosen

Avhandlingen omhandler pensjonsspørsmål i privat sektor. Det som vil bli nærmere belyst er arbeidsgiveres innmeldings- og informasjonsplikt knyttet til ordningen med obligatorisk tjenestepensjon, og arbeidsgivers erstatningsansvar ved mislighold av disse forpliktelsene. Dette innebærer at det er erstatningsrettslige spørsmål som drøftes, mer enn trygderettslige spørsmål. Likevel er det slik at erstatningsrettslig vern for pensjonsrettigheter vil være at betydning for en vurdering av trygdesystemet som sådant.
 

Publisert 13. nov. 2013 11:31 - Sist endret 13. feb. 2015 13:22