3/2008 - Offentlige grunnskolers kompetanse til å regulere elevers atferd

Offentlige grunnskolers kompetanse til å regulere elevers atferd.

Av Kjersti Botnan Larsen

Skolers adgang til å normere elevers atferd er et tema som den senere tid har fått stor oppmerksomhet i media. Det skrives om lærere som hetses over internett, pokerspilling, sms-mobbing, burqa og niqab som er problematisk i undervisningen og fremfor alt om bråk og uro i timene. I en tid hvor mye av fokuset har vært å fremveksten av elevenes individuelle rettigheter og sikring av deres rettssikkerhet, tar denne spesialoppgaven skolens perspektiv og undersøker hvor grensene for skolens kompetanse går.

Bakgrunnen for at skolen ønsker å gripe inn i elevenes atferd er at eleven på en eller annen måte fremviser atferd som er uakseptabel eller uønsket. Det sentrale i denne oppgaven vil være bruddene på skolens regler, normer og forventninger, og skolens tiltak når dette forekommer. Spesialoppgaven undersøker de rettslige grunnlagene som gir offentlige grunnskoler kompetanse til å regulere elevenes atferd, samt begrensninger for denne kompetansen. Her behandles ulike kompetansegrunnlag, men med hovedtyngden på skolenes ordensreglement jfr. opplæringsloven § 2-9. Grensene for hvilke tiltak som kan anvendes bestemmes blant annet av opplæringsloven, forvaltningsretten og internasjonale menneskerettigheter. En utfordring i praksis er at skolene ikke kjenner mulighetene og grensene for handlingsrommet opplæringsloven § 2-9 gir dem, her søkes dette klarlagt.

 

Publisert 21. jan. 2009 14:03 - Sist endret 16. feb. 2015 09:25