3/2011 -Vern av naturmangfold i EU og Norge

- En sammenligning med vekt på myndigheters plikter og ansvar etter EUs naturverndirektiver og naturmangfoldloven.

Av Cathrine Aulie.

I dag står mange viktige arter og naturtyper i fare for å forsvinne for alltid. Arealinngrep, høsting, forurensning og klimaendringer er noen av faktorene som påvirker det biologiske mangfoldet sterkest. Mennesket er helt avhengig av et velfungerende naturmangfold, og behovet for vern av biologisk mangfold er et svært aktuelt tema.


Avhandlingen inneholder en sammenligning av hvordan naturmangfold beskyttes i EU og Norge, med fokus på myndigheters plikter til å bevare naturområder, naturtyper og arter. Medlemsstatene i EU er forpliktet til å implementere naturverndirektiver, som forutsetter at truede naturtyper og arter skal vernes. En hovedproblemstilling i avhandlingen er om, og eventuelt i hvilken grad, det norske, rettslige vernet av naturmangfold ville vært styrket dersom de sentrale naturverndirektivene i EU var inntatt i EØS-avtalen, og måtte implementeres i norsk rett. Både EU og Norge er forpliktet etter blant annet Biomangfoldkonvensjonen og Bernkonvensjonen, slik at målsettingene er felles. Spørsmålet som reises her, er om også måloppnåelsen kan sies å være den samme etter EUs og norsk regelverk.


En sentral problemstilling i avhandlingen er hvilken adgang det er til å foreta inngrep i verneområder etter regelverket i EU og Norge. Her inngår spørsmålet om hvilke tiltak som krever konsekvensutredning for at de skal kunne gjennomføres. Studiet avdekker ulikheter i regelverkene i hhv. EU og Norge på flere sentrale områder.

 

English summary

Today, biodiversity loss has accelerated to an unprecedented level. Land incision, harvesting, pollution and climate changes are some of the factors affecting biological diversity the most. The human species is completely dependent on a well functioning natural diversity and the need for conservation of biological diversity is a current hot topic.


This dissertation contains a comparison on how natural diversity is protected by the EU and Norway. It also focuses on the obligations Governments have to preserve natural areas, natural habitat types and species. The EU Member States are obligated to implement the natural conservation directives, providing for the preservation of endangered species and habitat types.
 

A main issue of the dissertation is whether and to what possible extent the Norwegian legal system, in way of protecting biological diversity, would have been strengthened if the central natural conservation directives were incorporated into the EEA agreement, and thereby implemented into Norwegian law. Both Norway and the EU are obligated by, amongst other, the Convention on Biological Diversity and the Bern Convention, and thus committed to the same goals. The question raised here is also whether the achievement of these goals can be viewed as the same according to EU and Norwegian Regulations.
 

Another central issue of the dissertation is to what extent EU and Norwegian Regulations allow for incisions into conservation areas. This also includes the question as to what measures would demand an assessment of the implications for the conservation area. The study reveals differences to EU and Norwegian Regulations respectively within several areas.
 

Publisert 15. mars 2011 14:35 - Sist endret 13. feb. 2015 13:49