4/2008 - Barn tortur og retur

Den rettslige betydningen av barnespesifikk tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling i asylsaker, herunder barns returvern.

Av Elisabeth Gording Stang

Denne rapporten tar for seg mindreårige asylsøkers vern mot tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling i hjemlandet.  Dette er et tema som har fått liten oppmerksomhet i juridisk teori. Barn kan oppleve tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling på en annen måte enn voksne, og kan bli utsatt for andre former for slik behandling enn voksne. Det er derfor nødvendig å implementere et barneperspektiv i slike saker, slik at de rettslige kriteriene tolkes på en måte som  i størst mulig grad sammenfaller med barnets virkelighet, og slik at barnets erfaringer fra overgrep og utnytting vurderes som tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling der det er grunnlag for det. I rapporten foreslås en barnesensitiv tolkning av begrepene ’tortur’, ’umenneskelig’ og ’nedverdigende’, basert på praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol, internasjonal barnerettslitteratur og andre relevante dokumenter, for eksempel uttalelser fra FNs barnekomite og FNs høykommissær for flyktninger. Også medisinsk og psykologisk litteratur om barn og tortur har vært benyttet som tolkningskilder. Formålet med en barnesensitiv tolkning av disse begrepene er å bidra til å beskrive og styrke barns faktiske og rettslige stilling på et område dominert av andre og sterke interesser, som statens interesse i en kontrollert innvandring.  Det har også vært et mål med rapporten å presentere og tolke relevante prinsipper og bestemmelser i  FN’s barnekonvensjon som en veiledning for utlendingsmyndighetene. Konvensjonens bestemmelser ble ikke benyttet som relevante rettskilder i det gjennomgåtte materialet fra Utlendingsnemndas praksis utover en generell og standardisert henvisning til prinsippet om barnets beste i vedtakene.

Publisert 3. feb. 2009 13:38 - Sist endret 16. feb. 2015 09:25