04/2012 - Virkninger av skatterettslig gjennomskjæring

Av Julie Nipedal

Omgåelse av skatteregler eller skatterettslig gjennomskjæring har lenge vært et tema i norsk skatterett. Den ulovfestede omgåelsesnormen har vokst frem gradvis gjennom en rekke Høyesteretts praksis over mer enn 80 år. Vilkårene for gjennomskjæring, som består av et grunnvilkår og et tilleggsvilkår, er grundig behandlet i juridisk teori, blant annet i en doktoravhandling samt i en rekke artikler.

For skattyter er det som regel virkningen av at det foretas gjennomskjæring som er viktig. Hvilke konsekvenser vil det få – nå og i fremtiden – at ligningsmyndighetene foretar gjennomskjæring? Vil det få konsekvenser for andre en den skattyter gjennomskjæringen faktisk foretas overfor? Det er disse spørsmålene som står sentralt i avhandlingen. Vilkårene for gjennomskjæring behandles kun kort innledningsvis.

Avhandlingens formål er å gi en analyse av de ulike skatterettslige virkninger som er resultatet av en gjennomskjæring. Hovedproblemstillingen er om det på grunnlag av den praksis som foreligger, kan utledes noe generelt om virkninger av gjennomskjæring. Der hvor dette ikke lar seg gjøre, gis en analyse av hva virkningen må antas å være.

English summary

Avoidance of tax rules or the application of the subject over form principle has long since been a hot topic in Norwegian tax law. The non-statutory anti-avoidance norm has evolved gradually through a number of Supreme Court cases over a period of 80 years. The conditions for applying the substance over form principle, which consist of a basic requirement and an additional requirement, have been discussed in considerable detail in legal theory, inter alia in a doctoral thesis and a number of articles.

To the taxpayer what is significant is generally the effect of the application of the substance over form principle. What will the consequences be – now and in the future – of the tax authorities applying the substance over form principle? Will it have consequences to others than the one taxpayer in respect of which the substance over form principle is actually applied? These are the central issues treated in the thesis. The conditions for applying the substance over form principle are only briefly addressed in the introduction.

The purpose of the thesis is to provide an analysis of the different consequences in terms of tax law resulting from applying the substance over form principle. The main issue is whether on the basis of current practice general tendencies may be identified in terms of the effects of the use of the substance over form doctrine. Where such identification is not possible, an analysis is provided of what the effects can be expected to be.

Publisert 11. nov. 2013 10:21 - Sist endret 13. feb. 2015 13:38