5/2008 - Menneskelige aspekter knyttet til kjønnslemlestelse og helseundersøkelser

Av Henriette Sinding Aasen

Kjønnslemlestelse er et alvorlig overgrep som representerer en krenkelse av flere grunnleggende menneskerettigheter. Den norske loven om forbud mot kjønnslemlestelse av 15. desember 1995 nr 74 ble vedtatt som ledd i oppfyllelsen av Norges folkerettslige forpliktelse etter Kvinne- og Barnekonvensjonen til å bekjempe kjønnslemlestelse som diskriminerende og skadelig for kvinners og barns helse. Loven inneholder også bestemmelser som pålegger utvalgte yrkesgrupper å søke å avverge kjønnslemlestelse, samt opplysningsplikt til barneverntjenesten. Det har lenge pågått en diskusjon om det er behov for ytterligere tiltak fra statens side for å hindre at jenter med tilknytning til Norge kjønnslemlestes, og hvilke tiltak som eventuelt bør iverksettes. Iverksettelse av ulike typer helseundersøkelser er blant de forslag som diskuteres, og denne utredningen drøfter menneskerettslige implikasjoner av å iverksette helseundersøkelser for å bekjempe kjønnslemlestelse.

Publisert 3. feb. 2009 13:41 - Sist endret 16. feb. 2015 09:25