05/2012 - Utflyttingsskatt for eiendeler og forpliktelser

Av Anne Dalheim Jacobsen

Utflytting innebærer en risiko for at Norge ikke får beskattet verdistigning som er opptjent innenfor norsk beskatningsområde. Den økende grad av internasjonalisering og grenseoverskridende disposisjoner har aktualisert behovet for skatteregler som beskytter det norske skattefundamentet, og lovgiver har derfor relativt nylig vedtatt regler om utflyttingsskatt. Sktl. § 9-14, som er tema for denne fremstillingen, hjemler skatteplikt for urealisert gevinst ved uttak av eiendeler og forpliktelser fra norsk beskatningsområde.

Bestemmelsen spenner over flere rettsområder. I tillegg til ulike internrettslige problemstillinger, oppstår det også spørsmål om forholdet til EØS-avtalen. Mest aktuelt er spørsmålet om umiddelbar skattebetalingsplikt for immaterielle eiendeler og omsetningsgjenstander er i strid med EØS-avtalen.Utover dette oppstår det bl. a også EØS-rettslige problemstillinger når det
gjelder kravet om sikkerhetsstillelse og rente som vilkår for utsettelse.

I tillegg reiser forholdet mellom utflyttingsskatt og skatteavtalen også ulike spørsmål. I hovedsak er det sentrale spørsmålet hvorvidt Norge ved inngåelsen av skatteavtalen, og med den fordeling av beskatningsretten som er gjort der, i realiteten har gitt avkall på beskatningsretten ved utflytting. I så fall vil sktl. § 9-14 måtte vike for skatteavtalen.

English summary

Emigration for tax purposes involves the risk of Norway loosing taxing rights to capital gain that arose within Norwegian tax jurisdiction. The increasing level of internationalization and cross-border transactions has highlighted the need for tax rules that protects the Norwegian tax base in this regard. According to the Norwegian Tax Act section 9-14, which is the topic of this thesis, exit tax is imposed on unrealized gain when the asset or liability is transferred out of the Norwegian tax jurisdiction.

In addition to the various domestic legal issues, there is also a question whether some of the elements of section 9-14 are in compliance with the EEA-agreement. Firstly, the immediate exit taxation of intangible assets and inventories without the possibility of opting for a deferral with payment may be in breach with the EEA-agreement. Also, the conditions of setting up guarantees and duty to pay interest may be in breach with the EEA-agreement.

The relationship between exit tax and tax treaties also gives rise to several legal issues. In essence, the key question is whether exit taxes are complying with the concluded tax treaties.

Publisert 11. nov. 2013 10:21 - Sist endret 13. feb. 2015 13:37