6/2011 Skolerett og elever – En gjennomgang og analyse av klagesaker for Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Rapport for forskningsprosjektet ”Utdanning og klagesaker – en analyse av fylkesmannens praksis, skoleeieres forvaltningskompetanse og elevenes rettssikkerhet” 2010

Av Trond Welstad

Publikasjonen er utsolgt, men den kan lastes ned gratis fra denne siden (pdf).

Forskningsprosjektet ”Utdanning og klagesaker – en analyse av fylkesmannens praksis, skoleeieres forvaltningskompetanse og
elevenes rettssikkerhet” bygger på initiativ fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet ved
Universitet i Oslo. Prosjektet ble levert i rapports form til fylkesmannen 1. desember 2010.

Utdanning er en grunnleggende og viktig del av velferdssamfunnets tilbud. Alle barn har både en rett og plikt til skolegang, og utdanningsretten
er slik sett en del av velferdsretten. Arbeidet kan oppsummeres i tre hovedpunkter:

For det første skolers ivaretakelse av barnets rett til å bli hørt og barnets beste vurderinger i saker om elevers rett til et godt psykososialt
miljø hovedsakelig etter opplæringslovens kapittel 9a. Saksmaterialet viser at hensynet til elevenes beste og elevenes mulighet til å bli hørt
dessverre overskygges av en rekke andre hensyn og vurderinger. Herunder hva foresatte mener er til det beste for eleven i forhold til
konkrete tiltak som skal iverksettes når det foreligger brudd på oppll. kap. 9a. Videre vektlegges hensyn om hva som er mest hensiktsmessig
løsning for skolen, både økonomisk og praktisk.

For det andre skoleledere som rettsanvendere i kraft av ikke å være jurister belyst ved oppll. § 5- 1 og kap. 9a . Som et spennende funn
ser vi at skolelederen ofte synes å legge vekt på de hensyn som loven legger opp til, men uten å vise konkret til lovbestemmelsen eller ta
utgangspunkt i denne.

Og for det tredje om avstanden fra lov til klasserom med utgangspunkt i minoritetsspråklige elevers fravær i klagesaksmaterialet –
mulige årsaker og utfordringer. Tatt i betraktning at minoritetsspråklige elevene i osloskolen (og Drammen) nå nærmere seg 40 % og
SSB estimerer at antallet for Oslo vil bevege seg opp mot halvparten av alle elever i Oslo innen 2020, er det påfallende at de praktisk talt
ikke er tilstede i klagesaksmaterialet.

English summary

The research project ”Education and appeals - an analysis of the county's practice, school owners’ law skills and the pupil’s legal protection” is
based on an initiative of the County Governor of Oslo and Akershus and the Department of Public Law, Faculty of Law, University of Oslo. The
project is conducted by researcher Trond Welstad and research Assistant Simen Warp under supervision of professor Kirsten Sandberg and
professor emeritus Henning Jakhelln.

During 2010, we went through and analyzed the issues pertaining to School law that had been appealed to the County Governor of Oslo and Akershus,
a total of 31 cases. We have been associated to the county's education department.

The work can be summarized in three main points:
 

a) The child's right to be heard and the child's best ratings in cases of
students' right to a good psychosocial environment, mainly by the
Education Act § 9a-1, § 9a-3 and § 9a-4. The case material shows that the
interests of pupils and the students opportunity to be heard, unfortunately is
overshadowed by a number of other considerations and assessments,
including what parents think is the best for the student in relation to
specific measures to be taken when the educations Acts Chapter 9a is
violated. Further, emphasis on what is the most appropriate solution for the
school, both financially and practically.


b) School leaders’ application of the law, in virtue of not being lawyers,
illuminated by the education Act § 5-1 and Chapter 9a. As an exciting
discovery, we see that the school leaders often seems to emphasize the
concerns that the law provides for, but without showing to or being based
on the specific Act in the school legislation.


c) The language minority pupil absence in the complaint material. An
apparent distance from the law to classroom – possible causes and
challenges. Given that immigrant students in the Oslo schools (and
Drammen) are now closer to 40 %, and SSB estimates that the number for
Oslo schools will move up to half of all pupils in 2020, it is striking that
they are practically not present in the complaint material.

Publisert 19. okt. 2011 15:23 - Sist endret 13. feb. 2015 13:48