06/2012 - Rettssikkerheten ved tildeling av uførepensjon

Av Alina Drazkowski

 

Utflytting innebærer en risiko for at Norge ikke får beskattet verdistigning som er opptjent innenfor norsk beskatningsområde. Den økende grad av internasjonalisering og grenseoverskridende disposisjoner har aktualisert behovet for skatteregler som beskytter det norske skattefundamentet, og lovgiver har derfor relativt nylig vedtatt regler om utflyttingsskatt. Sktl. § 9-14, som er tema for denne fremstillingen, hjemler skatteplikt for urealisert gevinst ved uttak av eiendeler og forpliktelser fra norsk beskatningsområde.

Bestemmelsen spenner over flere rettsområder. I tillegg til ulike internrettslige problemstillinger, oppstår det også spørsmål om forholdet til EØS-avtalen. Mest aktuelt er spørsmålet om umiddelbar skattebetalingsplikt for immaterielle eiendeler og omsetningsgjenstander er i strid med EØS-avtalen. Utover dette oppstår det bl. a også EØS-rettslige problemstillinger når det gjelder kravet om sikkerhetsstillelse og rente som vilkår for utsettelse.

I tillegg reiser forholdet mellom utflyttingsskatt og skatteavtalen også ulike spørsmål. I hovedsak er det sentrale spørsmålet hvorvidt Norge ved inngåelsen av skatteavtalen, og med den fordeling av beskatningsretten som er gjort der, i realiteten har gitt avkall på beskatningsretten ved utflytting. I så fall vil sktl. § 9-14 måtte vike for skatteavtalen.

English summary

”Legal rights concerning granting of disability pension” is a master thesis written as a part of the research project “A social security system going through major changes”. The project’s main goal was to conduct an "overarching, overall analysis of the new legal situation that is being established within social security law." The project was led by Professor Asbjørn Kjønstad.

The Norwegian disability pension is a big and important part of the Norwegian social security system, and there is a steady increase in disability pensioners in this country. Those applying for disability pension have to realize that, because of health problems, they are no longer able to work and support themselves, and therefore often in a difficult life situation. Therefore it is important that their legal rights are safeguarded.

This thesis gives an overall presentation of the Norwegian disability pension with a presentation of the conditions for granting disability pension, how the Norwegian Labor- and Welfare system are organized, and which rules of procedure found in this field. Based on this presentation the legal rights in this field are reviewed.

This thesis shows that the legal safety net in this field is good, but to further secure the pension applicants it is important to ensure that the rules of procedure are followed. Therefore it is important that the caseworkers have sufficient experience, academic knowledge and resources to enable them to make decisions that meet the lawmaker's intentions.

Publisert 11. nov. 2013 10:22 - Sist endret 13. feb. 2015 13:30