7/2011 - Realisering av elevenes rett til et godt psykososialt miljø i skolen og et elevombuds rolle

Utredning av opplæringslovens kapittel 9a og behovet for å opprette et permanent elevombud 

Av Trond Welstad og Simen Warp

Publikasjonen er utsolgt, men den kan lastes ned gratis fra denne siden (pdf).

Rapporten Realisering av elevenes rett til et godt psykososialt miljø i skolen og et elevombuds rolle er resultatet av et utredningsarbeid for
Kunnskapsdepartementet, utført av forsker Trond Welstad og vit. ass. Simen Warp, med professor Kirsten Sandberg som faglig ansvarlig og
professor emeritus Henning Jakhelln som veileder. Rapporten ble overlevert Kunnskapsdepartementet 24. mai 2011.

Utdanningsretten er en del av velferdsretten. Retten og plikten til utdanning står sentralt i Norge, og barn oppholder seg i skolen fra de er seks til
seksten år. Dette er viktige år i unge menneskers liv. Derfor er det også viktig at eleven sikres et så godt skolemiljø som mulig. Elevene er gjennom
opplæringslovens kapittel 9a gitt en rett til et godt psykososialt miljø. Det årlige nasjonale tilsynet med skolenes praktisering av lovverket i 2010 viste
at skolene har gode rutiner for arbeid med det psykososiale miljøet på papiret, men at disse ikke trenger tilstrekkelig gjennom i den praktiske
skolehverdag. Videre viser elevundersøkelsene at mange elever opplever mistrivsel og mobbing i skolen. Dette var noe av bakteppet for at
Kunnskapsdepartementet ønsket en utredning av om lovverket var tilstrekkelig for å sikre elevene et trygg og god skolehverdag.

Gjennomgåelsen er delt i to hoveddeler, hvor del 1 vurderer opplæringslovens kapittel 9a i og del 2 vurderer behovet for å opprette et
permanent elevombud. Gjennomgåelsen er basert på fire ulike erfaringsgrunnlag, samt en idédugnad som ble arrangert med henblikk på å
få innspill til tematikken fra praksisfeltet.

Gjennomgåelsens del 1 er igjen delt i tre deler. Den første delen, Hva ser vi?, er en gjennomgang av hovedfunn fra de fire erfaringsgrunnlagene. I
den andre delen, Vår vurdering, fokuseres det på de utfordringer lovverket viser seg å stå overfor i møte med praksis. Sentralt for vurderingen vil være
hvilke bestemmelser som viser seg å fungere hensiktsmessig i møte med skolehverdagen, og hvilke bestemmelser som viser seg mer problematiske.
I den tredje, Refleksjoner om veien videre, vurderes det hvordan reglene bør tilnærmes og eventuelt presiseres for å ivareta elevenes rett til et godt
psykososialt miljø best mulig. Gjennomgåelsens del 2, om behov for et permanent elevombud, må etter vårt syn også sees i forhold til hvordan
lovverket bedre kan operasjonaliseres.

English summary

The report "The realization of students' right to a good psychosocial environment in school and a student ombudsman role" is the result of a
study for the Ministry of Education. It was conducted by researcher Trond Welstad and research assistant Simen Warp, with professor Kirsten
Sandberg as advisor and professor emeritus Henning Jakhelln as a supervisor. The report was submitted to the Ministry of Education May 24
2011.

Education law is a part of welfare law. The right and duty to education is essential in Norway, and children stay in school from the age of six to
sixteen years. These are important years in young people's lives. Therefore, it is also important that the student is secured a school environment as good
as possible. Students are, through the Education Act, Chapter 9a, given a right to a good psychosocial environment. The annual national audit of
schools' practice of law in 2010 showed that many schools has good routines for working with the psychosocial environment on paper, but these
are not sufficiently present in the practical school life. Furthermore, the student surveys show that many students experience dissatisfaction and
bullying in schools. This was part of the reason why the Ministry sought a report on whether legislation was sufficient to ensure students a safe and
good school environment.

The review is divided into two main parts, where Part 1 considers the Education Act, Chapter 9a and part 2 considers the need to create a
permanent student ombudsman. The review is based on four different bases of experience, and a brainstorming session, which was held in order to get
input to the theme from the practice field.

The review part 1 is further divided into three parts. The first part, What do we see?, is a review of the main findings from the four bases of experience.
The second part, Our assessment, focuses on the challenges the legislation appears to be facing in practice. Central to the assessment will be the
provisions that appear to function appropriately in the face of school life, and the provisions that appear to be more problematic. The third part
Reflections on the way forward considers how the rules should be approached and possibly pointed to safeguard students' right to a good
psychosocial environment as possible. The review part 2, about the need for a permanent student ombudsman, must in our view be seen in relation
to how the law can better be operationalized.

 

Publisert 19. okt. 2011 15:35 - Sist endret 13. feb. 2015 13:46