07/2012 - Beregning og utmåling av ny uføretrygd

- trygdens størrelse

Av Linda Egeland

Avhandlingen «Beregning og utmåling av ny uføretrygd – trygdens størrelse» er skrevet av vit.ass. Linda Egeland med professor Asbjørn Kjønstad som veileder. Avhandlingen er et ledd i et større forskningsprosjekt kalt «Et trygdesystem i sterk forandring», ledet av professor Asbjørn Kjønstad.

Temaet for avhandlingen er de nye beregnings- og utmålingsreglene for uføretrygd, som ble vedtatt 16. desember 2011. Reglene er en del av den store uførereformen, og skal etter planen tre i kraft i 2015. Uførereformen skyldes for det første et ønske om en hensiktsmessig tilpasning til pensjonsreformen som trådte i kraft 1. januar 2011. For det andre er uførereformen et ledd i fornyelsen av folketrygdens stønadsordninger for personer med helseproblemer.

Reglene har vært mye omtalt i media, og da særlig med fokus på fribeløpet som reduseres fra 1 G til en inntektsgrense på 0,4 G. Avhandlingen går imidlertid mye videre enn som så, og avdekker lovtekniske feil som kan få store konsekvenser dersom de ikke blir endret, for eksempel for personer som yter omsorgsarbeid.

Avhandlingen inneholder en fremstilling og en redegjørelse av de nye reglene, og rettspolitiske vurderinger av disse. Det er særlig tre problemstillinger som står i fokus. Er endringene egnet til å nå målsettingene? Vil endringene kunne ha uheldige virkninger? Regler som videreføres slik de er, burde disse likevel ha blitt endret? Konklusjonen, som Arbeidsdepartementet neppe vil være særlig
fornøyd med, er at den viktigste målsettingen om økt deltakelse i arbeidslivet, mest sannsynlig ikke vil kunne nås gjennom lovendringene. Videre viser avhandlingen at de nye reglene særlig vil kunne ha uheldige virkninger for studenter, selvstendig næringsdrivende og personer som arbeider deltid pga.
svekket helse.

English summary

The thesis “Calculation and Assessment of New National Insurance for the Permanently Disabled – the extent of the benefit” is written by research assistant Linda Egeland with Professor Asbjørn Kjønstad as tutor. The
thesis is a part of a bigger science project called “A National Insurance System in Great Change”, lead by Professor Asbjørn Kjønstad.

The theme of the thesis is the new legal provisions for calculation and assessment of National Insurance for the permanently disabled, which were approved 16th December 2011. The legal provisions are part of a reform
for the permanently disabled, and will enter into force in 2015 according to the enactment. The reform is firstly due to the fact that a suitable adjustment was needed to the retirement reform which came into force 1st
January 2011. Secondly, the reform is part of a renewal of the National Insurance Schemes regarding people with health problems.

The new legal provisions have been mentioned a great deal in the media, particularly highlighting the fact that an extra income up to an amount of 1 G (82 122 NOK in 2012), which previously could be kept in addition to a full pension, is reduced to 0,4 G. However, this thesis has a much wider scope than this and reveals technical mistakes in the drafting of the new law which can lead to major consequences if not amended, for example for people who perform a care role.

This thesis contains a description and an assessment of the new legal provisions and an evaluation of these in a judicial and political perspective. There is a focus on three particular problems. Are the changes fit for
purpose? Will the changes lead to unfortunate consequences? Should legal provisions have been amended? The conclusion which The Ministry of Labour will find difficult is that the new provisions probably won’t result in an increase of the number of people working. Furthermore, this thesis shows that the new legal provisions may have unfortunate consequences for students, the self-employed and part-time workers due to poor health.

Publisert 11. nov. 2013 10:23 - Sist endret 13. feb. 2015 13:35