4/2010 - Ny alderspensjon

- En rettslig fremstilling og rettspolitisk vurdering

Av Andreas Hjelseth Lowzow

Publikasjonen kan lastes ned gratis her.

 

Ny alderspensjon representerer den mest omfattende reformen av pensjonssystemet siden folketrygden ble innført i 1967. Bakgrunnen for pensjonsreformen er de store utfordringene pensjonssystemet står overfor i årene fremover. Disse relaterer seg hovedsaklig til en sterk økning i levealderen, samt at størrelsen på de gjennomsnittlige pensjonsytelsene er økende.

Disse forholdene medfører at de økonomiske utgiftene til folketrygden er sterkt økende, og at det dermed er behov for å gjennomføre tiltak for å gjøre pensjonssystemet mer bærekraftig. Dette er forsøkt gjort ved innføringen av ny alderspensjon.

Samtidig som man ønsket å gjøre pensjonssystemet mer bærekraftig, var det også flere verdihensyn som man ønsket å oppnå ved vedtakelsen av de nye reglene. Disse knytter seg blant annet til at lovgiver tok sikte på at det skulle bli bedre samsvar mellom det man betaler inn til folketrygden og det man får utbetalt i pensjon. Videre skulle reglene underbygge arbeidslinjen ved å stimulere til høy, og lengre arbeidsdeltakelse.

I denne fremstillingen blir det redegjort for de nye reglene om alderspensjon. Videre foretas det en rettspolitisk vurdering av disse reglene. Det blir også drøftet i hvilken grad de ulike tiltakene er egnet til å oppfylle både de overordnede hensynene bak systemet, samt de konkrete hensynene bak reglene.

 

English summary

The Norwegian pension reform represents the most comprehensive reform of the pension system since the National Insurance Scheme was introduced in 1967. The reasons for the pension reform are the major challenges facing the pension system in the years ahead. This relates, among other things, to the fact that the population becomes increasingly older, and that the size of the average pension benefits increases. Hence, the economic costs in relation to the pension system also increases, consequently necessitate measures to make the pension system more sustainable.

One of the main considerations behind the Pension reform was to ensure that the pension system will be sustainable in the future. In addition, there are several other considerations that seeks to bee achieved by the adoption of the new rules of retirement. This relates, among other things, to that there should be a better coherence between what you pay into the National Insurance and what you receive in pension. The rules should also underpin the work line by stimulating to high and prolonged labor participation.

The primary purpose of this article is to present and discuss the new rules of retirement as set forth in the changes in the National Insurance Act of 5 June 2009 No. 32, Chapter 20. The article also discusses as to what extent the various measures are designed to meet both the specific considerations behind the rules, and the primary considerations behind the system.

Publisert 17. nov. 2010 15:52 - Sist endret 16. feb. 2015 09:10