02/2012 - Privates krav på håndheving av offentligrettslige forurensningsnormer

Av Ole Christoffer Ellingsen

Miljørettslige studier nr. 38

Privates muligheter for å håndheve offentligrettslige forurensningsnormer har spesielt stor betydning i saker om lokal forurensning. For eksempel vil det kanskje nettopp være de nærmeste naboene som har størst vilje og interesse til å foreta rettslige skritt overfor et støyende og luftforurensende veitrafikkanlegg.

I denne avhandlingen studeres nærmere de reglene som er relevante for privates håndheving av et godt nærmiljø. Spesielt brukes problematikken rundt støyforurensning som et eksempel. Privates håndhevingsmuligheter gjennom naboretten og forurensningsloven er kjent stoff - i denne oppgaven søkes et mer helhetlig perspektiv hvor også helselovgivningen spiller en sentral rolle.

English summary

Private enforcement of pollution norms are of particular importance in cases of local pollution. For example, it might be only the nearest neighbors that has the necessary determination to undertake legal action against a noisy and air polluting traffic system. This paper studies the rules concerning private enforcement of a good neighborhood environment.

In relation to this, the thesis' focus is on the issue of noise pollution. Private enforcement through nuisance law and through the Pollution Control Act is well known - in this paper a more integrated approach is sought, where the health care legislation is given a central role.

Publisert 11. nov. 2013 10:18 - Sist endret 13. feb. 2015 13:40