5/2010 - Nye ferdselsformer i friluftslivet

- Rettsgrunnlag og reguleringer

Av Øivind Dannevig

Miljørettslige studier nr. 33

Retten til fri ferdsel i utmark og vassdrag har eksistert i Norge i uminnelige tider. Denne ferdselsretten som bygger på sedvane er i dag lovfestet i friluftsloven og vannressursloven. Friluftsloven kom for drøye femti år siden, og bærer preg av å i hovedsak dreie seg om interesseavveiningen mellom allmennheten og grunneier. Den bærer også preg av at friluftslivet tidligere hovedsakelig foregikk i enkle former og med få hjelpemidler.

De senere år har det kommet et stadig økende antall nye utøvelsesformer og aktiviteter i friluftslivet. Aktiviteter som kiting, surfing, padling, dykking, terrengsykling, rafting, klatring og luftsportaktiviteter øker i omfang.

Det kan se ut til at slike nye ferdselsformene i noen tilfeller kommer i konflikt med andre interesser. Dette kan gjelde konflikter med miljøinteresser, grunneierinteresser, eller andre grupper friluftslivutøvere. Det er derfor av interesse å gjennomgå de rettslige spørsmål som knytter seg til slike nye ferdselsformer i friluftslivet.

Ved en rettslig drøftelse av nye ferdselsformer er det særlig to problemstillinger som er relevante, og som blir behandlet i oppgaven.

Den første er om disse ferdselsformene overhodet er omfattet av ferdselsretten slik den er hjemlet i friluftsloven og vannressursloven. Spørsmålet må avklares fordi en ferdselsforms rettslige status vil bero på om den er faller inn under retten til fri ferdsel.

Den annen problemstilling omhandler reglene for ferdselsregulering. Selv om en ferdselsform er omfattet av ferdselsretten vil ferdselsformen kunne reguleres og begrenses gjennom forskjellige reguleringsbestemmelser. Det er i norsk rett et stort utvalg av slike regler. Det blir i avhandlingen foretatt en gjennomgang av disse reguleringsbestemmelsene, med særlig henblikk på regulering av nye ferdselsformer.

 

English summary

The right to free access to land and waterways in Norway is laid down in the Outdoor Recreation Act of 1957, and in the Water Resources Act of 2000.

In recent years there have been an increasing number of new outdoor activities in Norway. Kiting, surfing, kayaking, scuba diving, mountain biking, rafting, climbing and air sports are growing in popularity.

It may appear that these new activities in some cases conflict with other interests, for instance environmental interests, landowner interests, or the interest of other outdoor activities.

This thesis treats certain legal aspects related to new outdoor activities. One aspect is whether these new activities are included in the right to free access to land as it is laid down in the Outdoor Recreation Act and the Water Resources Act. Another aspect is what kind of regulations that applies concerning restrictions on these new activities.

Publisert 17. nov. 2010 15:57 - Sist endret 16. feb. 2015 09:08