01/2013 - Allmenn stemmerett for kvinner i lys av stortingsdebattene fra 1890 til 1913

Av Stine Gahre

Rettshistoriske studier nr 24

Allmenn stemmerett for kvinner ble i Norge innført i 1913. Begivenheten markerer en milepæl i norsk likestillingshistorie og er avgjørende for dagens forståelse av hva det vil si å være en medborger. Innføringen av allmenn kvinnestemmerett er dermed en eget betydningsfull etappe i utviklingen av vårt demokrati.

Spørsmålet om allmenn kvinnestemmerett ble diskutert heftig på Stortinget mellom 1890 og 1913. Hoveddelen av avhandlingen drøfter og analyserer argumentasjonen som ble fremsatt på Stortinget i denne perioden. Samtlige stortingsdebatter om kommunal- og statsborgerlig kvinnestemmerett er gjennomgått. Argumentasjonen er forsøkt systematisert etter argumenttyper, og
analysen søker blant annet å gi svar på hvilke argumenter som var avgjørende for vedtakelsen av allmenn stemmerett for kvinner og hvilke argumenter som var avgjørende for bremsingen av utviklingen.

Avhandlingen gir også en rettshistorisk oversikt over borgerbegrepet og dets utvikling. Videre diskuteres kvinnestemmerettens betydning for utviklingen av begrepet. I den forbindelse er både norsk og dansk statsrettslitteratur fra samtiden gjennomgått.

Avhandlingen er tilknyttet 2013-prosjektet: Demokrati og stemmerett, et tverrfaglig prosjekt i regi av Universitetet i Oslo, og ment som et rettshistorisk bidrag til Stemmerettsjubileet 1913-2013.

English summary

Norway was, by a parliamentary decision June 11th, 2013, one of the first states to enact universal suffrage for women. The decision represented a milestone in the Norwegian history of gender equality and has played a decisive role for today’s understanding of the notion of citizenship. Hence, universal suffrage for women has been critical for the development of our
democracy.

The question of women’s suffrage was intensely debated at the Parliament (Stortinget) between 1890 and 1913. The thesis discusses and analyzes the reasoning presented in the debates. All debates regarding municipal- and national suffrage for women are examined, and the thesis seeks to determine the arguments decisive for the achievement of women’s suffrage and those decisive for retarding the development.

Moreover, the thesis gives an overview over the legal history regarding the notion of citizenship and discusses the enactment of universal suffrage’s influence on the development of the notion. Norwegian and Danish literature of constitutional law from the 19th century is examined in order to determine the understanding and history of the notion of citizenship.

The thesis is connected to “2013-prosjektet: Demokrati og stemmerett”, a interdisciplinary project under the auspices of the University of Oslo, and is meant as a contribution to the 100th anniversary of universal suffrage for women in 2013.

Publisert 13. nov. 2013 11:31 - Sist endret 13. feb. 2015 13:11